Back to search results

Senior Health Services Researcher

Health Technology Wales - Life Sciences Hub

Location: Work from home
Salary: £48,526 Starting salary
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 31st January 2023
Closes: 15th February 2023
Job Ref: 120-AC755-0123

Gwneud cais i fod yn Uwch Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd ym maes Technoleg Iechyd Cymru 

Apply to be a Senior Health Services Researcher at Health Technology Wales

Lleoliad: Caerdydd gyda threfniadau Gweithio Hybrid

Location: Cardiff with Hybrid Working arrangements

Cyflog Cychwynnol £48,526.

Starting Salary £48,526

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau Uwch Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru (HTW), sydd yn cael ei letya gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn GIG Cymru.

An exciting opportunity has arisen for two Senior Health Services Researchers to join Health Technology Wales (HTW), which is hosted by Velindre University NHS Trust within NHS Wales. 

Gan gydweithio ag arbenigwyr pwnc a phwyllgorau penderfynu, bydd deiliaid post yn hwyluso gwneud penderfyniadau'n seiliedig ar dystiolaeth gan randdeiliaid yn y sectorau iechyd a gofal Cymru ar amrywiaeth eang o bynciau iechyd a gofal 

Collaborating with subject experts and decision-making committees, the post holders will facilitate evidence-based decision making by stakeholders in the Welsh health and care sectors on a wide range of health and care topics. 

Bydd deiliaid y swydd yn canolbwyntio ar waith HTW o ran asesu'r defnydd seiliedig ar dystiolaeth o dechnolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau. Efallai y byddan nhw hefyd yn cyfrannu at waith ehangach HTW sy'n cefnogi'r ymateb i COVID-19 yng Nghymru, lle mae ein hadolygiadau tystiolaeth blaenorol wedi cefnogi polisi Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol:

Post holders will focus on HTW's work in assessing the evidence-based use of non-medicine health technologies. They may also contribute to HTW's wider work supporting the response to COVID-19 in Wales, where our previous evidence reviews have directly supported Welsh Government policy. 

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb i gael gwybodaeth lawn am y swydd.

Dyddiad cau: 15/02/23

Am fanylion pellach / trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â:

Enw                        David Jarrom

Teitl y swydd         Prif Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Cyfeiriad e-bost    david.jarrom@wales.nhs.uk

Click here to view the vacancy advert for full information on the post.

Closing date: 15/02/23

For further details / informal visits contact:

Name:                      David Jarrom

Job title:                 Principal Health Services Researcher

Email address:      David.jarrom@wales.nhs.uk 

Byddwch yn gallu dod o hyd i Swydd-Ddisgrifiad llawn a Manyleb y Person wedi eu hatodi yn y dogfennau ategol, neu cliciwch ar "Apply now " i'w gweld yn Trac.

You will be able to find the full Job Description and Person Specification attached in the supporting documents or click on "Apply now " to view them in Trac.

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge