Back to search results
Header Image

Senior Lecturer in Law

Cardiff Metropolitan University

Job Description Senior Lecturer in Law - English.pdf

Job Description Senior Lecturer in Law - Welsh.pdf

Location: Llandaff Campus

Contractual hours: 37

Job category/type: Academic

Job description

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League. 

If you have a record of achievement that demonstrates the commitment, aptitude and enthusiasm to contribute to our global learning community through excellent teaching, scholarship, research and innovation, along with a shared passion for our values and vision, we look forward to receiving your application. We are particularly keen to hear from, and to support, applicants who will help develop our research standing and who will enhance the diversity of our university, our community and our partnerships. 

The Opportunity

Cardiff School of Management Cardiff School of Management (CSM) is an ambitious, accredited provider of business and management education. State-of-the-art facilities on the Llandaff Campus provide an encouraging and creative learning environment, showcasing the School as a leading centre in the UK for Accounting, Economics and Finance; Business, Management and Law; Marketing and Strategy; and Tourism, Hospitality and Events Management. Staff are rightly proud of their significant contribution to regional regeneration and economic growth through teaching, enterprise work and applied research. 

The School is also proud of the role it plays in delivering programmes around the world. With over 10,000 students studying management programmes at our international TNE partners, the School makes a positive difference to the life chances of students and communities around the globe. 

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to a range of undergraduate and postgraduate modules in our Law provision and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level.  

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to a range of undergraduate and postgraduate modules in our Law provision and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

The Department runs a highly successful LLB (Hons) Law Programme. The department also runs a BA(Hons) Business and Management Law pathway and a BA(Hons) Business Law and Management programme.   

Applications are particularly welcome from outstanding candidates with teaching and research experience. There will be opportunities to contribute to PG research supervision. 

What we are looking for 

 • An in-depth knowledge of specialist subject and professional area.
 • An in-depth understanding of pedagogy.
 • An in-depth understanding of research/enterprise and scholarly activity.
 • Ability to design, develop and deliver a range of programmes at various levels.
 • Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.
 • Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institutions strategic planning processes.
 • Ability to develop research objectives, prepare proposals, carry out independent research, referee and contribute to peer assessment.
 • Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. research projects, new courses, consultancy.
 • Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.
 • Experience of engaging in pedagogic and practitioner research.
 • A good honours degree.
 • Doctoral qualification.
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

If you have a record of achievement that demonstrates the commitment, aptitude and enthusiasm to contribute to our global learning community through excellent teaching, scholarship, research and innovation, along with a shared passion for our values and vision, we look forward to receiving your application. We are particularly keen to hear from, and to support, applicants who will help develop our research standing and who will enhance the diversity of our university, our community and our partnerships. 

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Aylwin Yafele, Head of Department, at ayafele@cardiffmet.ac.uk   

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible. 

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector. 

Interviews for this role will take place on 18th July 2023 

Further Information

Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development.

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002546

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 15/06/2023

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: Gradd 8A/B £49,841 - £57,723 y flwyddyn

Pecyn: Parhaol

Oriau cytundebol: 37

Sail: Llawn Amser

Math/categori swydd: Academaidd

Disgrifiad swydd

Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet a’r brifysgol orau yng Nghymru yn yr Arolwg Hynt Graddedigion. 

Mae Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn ddarparwr uchelgeisiol, achrededig o addysg busnes a rheoli. Mae cyfleusterau o’r radd flaenaf ar Gampws Llandaf yn darparu amgylchedd dysgu calonogol a chreadigol, gan arddangos yr Ysgol fel canolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes, Rheoli a'r Gyfraith; Marchnata a Strategaeth; a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau. Mae staff yn gwbl falch o'u cyfraniad sylweddol at adfywio rhanbarthol a thwf economaidd trwy addysgu, gwaith menter ac ymchwil gymhwysol. 

Mae'r Ysgol hefyd yn falch o'r rôl y mae'n ei chwarae wrth gyflwyno rhaglenni ledled y byd. Gyda dros 10,000 o fyfyrwyr yn astudio rhaglenni rheoli gyda'n partneriaid TNE rhyngwladol, mae'r Ysgol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gyfleoedd bywyd myfyrwyr a chymunedau ledled y byd. 

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Rheoli Strategol neu faes cysylltiedig, a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol.   

I fod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad.  

Y Cyfle 

Mae Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn ddarparwr uchelgeisiol, achrededig o addysg busnes a rheoli. Mae cyfleusterau o’r radd flaenaf ar Gampws Llandaf yn darparu amgylchedd dysgu calonogol a chreadigol, gan arddangos yr Ysgol fel canolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes, Rheoli a'r Gyfraith; Marchnata a Strategaeth; a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau. Mae staff yn gwbl falch o'u cyfraniad sylweddol at adfywio rhanbarthol a thwf economaidd trwy addysgu, gwaith menter ac ymchwil gymhwysol. 

Mae'r Ysgol hefyd yn falch o'r rôl y mae'n ei chwarae wrth gyflwyno rhaglenni ledled y byd. Gyda dros 10,000 o fyfyrwyr yn astudio rhaglenni rheoli gyda'n partneriaid TNE rhyngwladol, mae'r Ysgol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gyfleoedd bywyd myfyrwyr a chymunedau ledled y byd. 

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Gyfraith neu faes cysylltiedig, a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol.  

I fod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad. 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflwyno ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at ystod o fodiwlau israddedig ac ôl-raddedig yn ein darpariaeth yn y Gyfraith a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl y gofyn, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Bydd disgwyl i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a bodloni'r gofynion ansoddol a meintiol i'w cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf. 

Mae'r Adran yn rhedeg Rhaglen Y Gyfraith LLB (Anrh) hynod lwyddiannus.  Mae'r adran hefyd yn rhedeg llwybr BA(Anrh) Cyfraith Busnes a Rheolaeth ac mae'n datblygu BA(Anrh) Cyfraith a Rheolaeth Busnes a llwybr y Gyfraith ar lefel Blwyddyn Sylfaen i dyfu'r ddarpariaeth bresennol.   

Croesewir ceisiadau'n arbennig gan ymgeiswyr rhagorol sydd â phrofiad addysgu ac ymchwil.  Bydd cyfleoedd i gyfrannu at oruchwyliaeth ymchwil ôl-raddedig. 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano 

 • Gwybodaeth fanwl am bwnc arbenigol a maes proffesiynol. 
 • Dealltwriaeth fanwl o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil / arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd. 
 • Y gallu i ddylunio, datblygu a darparu ystod o raglenni ar wahanol lefelau. 
 • Y gallu i adolygu dyluniad rhaglenni yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd ac i wneud newidiadau lle bo hynny'n briodol. 
 • Y gallu i gyfrannu at gyflawni'r Cynllun Datblygu Ysgol a phrosesau cynllunio strategol y sefydliad. 
 • Y gallu i ddatblygu amcanion ymchwil, paratoi cynigion, cynnal ymchwil annibynnol, dyfarnwr a chyfrannu at asesiad cymheiriaid. 
 • Y gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu/gwella strategol ee prosiectau ymchwil, cyrsiau newydd, ymgynghoriaeth.
 • Y gallu i nodi (trwy ddadansoddi gwybodaeth reoli briodol) feysydd sydd angen perfformiad gwell e.e. niferoedd myfyrwyr, boddhad myfyrwyr. 
 • Profiad o ddysgu AU neu gyfwerth. 
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chefnogaeth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill. 
 • Profiad o gymryd rhan mewn ymchwil addysgeg ac ymarferwyr. 
 • Gradd anrhydedd da. 
 • Cymhwyster doethuriaeth. 
 • Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth). 

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Aylwin Yafele, Pennaeth Adran, ar ayafele@cardiffmet.ac.uk 

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. 

Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i greu diwylliant cynhwysol iawn. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein staff. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion heb gynrychiolaeth digonol yn y sector addysg uwch. 

Gwybodaeth Bellach 

Darllenwch ein Pecyn Ymgeisydd neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa. 

Location: Cardiff
Salary: £49,841 to £57,723 Grade 8A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 23rd May 2023
Closes: 15th June 2023
Job Ref: 23REQ0002546
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge