Back to search results
Header Image

Welsh Medium Education Promotion Officer

Cardiff Metropolitan University

Job Description Welsh Medium Education Promotion Officer - English.pdf

Job Description Welsh Medium Education Promotion Officer - Welsh.pdf

Location: Llandaff Campus

Package: 2 years, fixed-term

Contractual hours: 37 

Job description

The opportunity

This is an excellent opportunity to play a key role in a new project under the auspices of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol to promote the Welsh language and to encourage and support Cardiff Metropolitan University students to study through the medium of Welsh. 

The officer's main responsibility will be to implement plans and interventions to increase the percentage of students with Welsh language skills who choose to study through Welsh. The work will require building close relationships with students and working closely with staff who are responsible for planning, promoting and maintaining the Welsh language provision.

What we are looking for

The successful candidate will be enthusiastic about the development of Welsh language education, an organised administrator with a creative mind, and able to communicate effectively verbally and in writing. They will be able to implement plans in proactive ways working independently, but also as a member of a team.

Why join Cardiff Metropolitan University?

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League.

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including:

 • Annual leave of 25 days, rising to 30 days after 1 years’ service, plus 12 bank holiday
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Free family access to our independent specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Daniel Tiplady, Head of Welsh, at dtiplady@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Swyddog Hyrwyddo Addysg Gymraeg

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002834

Dyddiad postio: 06/06/2024

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 20/06/2024

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: Gradd 4A/B, £27,979 - £32,982 y flwyddyn

Pecyn: Cyfnod Penodol o ddwy flynedd

Oriau cytundebol: 37

Sail: Llawn Amser 

Math/categori swydd: Gweinyddol/Rheolaethol

Disgrifiad swydd: Y cyfle

Dyma gyfle rhagorol i chwarae rhan allweddol mewn project newydd o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i hyrwyddo’r Gymraeg ac i annog a chefnogi myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Prif gyfrifoldeb y swyddog fydd gweithredu cynlluniau ac ymyriadau i gynyddu’r ganran o fyfyrwyr gyda sgiliau Cymraeg sy’n dewis astudio drwy’r Gymraeg. Bydd y gwaith yn gofyn am feithrin cysylltiadau agos gyda myfyrwyr a chydweithio’n agos â staff sy’n gyfrifol am gynllunio, hyrwyddo a chynnal y ddarpariaeth Gymraeg yn y brifysgol.

Beth rydym yn chwilio amdano

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwd dros ddatblygiad addysg Gymraeg, yn weinyddwr trefnus gyda meddwl creadigol, ac yn gallu cyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig. Bydd yn gallu rhoi cynlluniau ar waith mewn ffyrdd rhagweithiol gan weithio’n annibynnol, ond hefyd fel aelod o dîm.

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet a’r brifysgol orau yng Nghymru yn yr Arolwg Hynt Graddedigion.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau hynod gystadleuol gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, yn codi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiynol (pro rata os yn rhan-amser).
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell.
 • Polisïau rhagorol sy'n ystyriol o deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell.
 • Mynediad am ddim i deuluoedd at ein darparwr cymorth lles arbenigol annibynnol, Health Assured.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Daniel Tiplady, Pennaeth y Gymraeg, dtiplady@cardiffmet.ac.uk.

Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.

Location: Cardiff
Salary: £27,979 to £32,982 per annum. Grade 4A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 6th June 2024
Closes: 20th June 2024
Job Ref: 23REQ0002834
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge