Back to search results
Header Image

Research Assistant

Cardiff University

‘CorCenCC - Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (The National Corpus of Contemporary Welsh): A community driven approach to linguistic corpus construction’

Applications are invited for a Research Assistant to join an inter-disciplinary and multi-institutional project that will create a large scale, open source corpus of contemporary Welsh language (CorCenCC). The project aims to redefine the scope, design and infrastructure of corpus development methodology, and to create a major Welsh language resource for use in community, commercial, educational and governmental settings.

The successful applicant will have a background in language studies, applied linguistics, and/or Welsh language. Excellent communication skills in written and spoken Welsh and English are essential, as is the ability to communicate professionally via the webpage, social networking technologies and the media.  The postholder will take a central role in the construction of the corpus, with a focus on collecting and processing written and oral language data.

This 3½ year project is funded by the Economic and Social Research Council (ESRC) and Arts and Humanities Research Council (AHRC). The project is led by Dawn Knight, at the Centre for Language and Communication Research, Cardiff University. The academic project team also includes Irena Spasic and Jonathon Morris (Cardiff University); Tess Fitzpatrick, Steve Morris and Alex Lovell (Swansea); Paul Rayson (Lancaster University) and Enlli Thomas (Bangor University).  

This is a full-time post for a fixed term period of 8 months (1 January 2019 to 31 August 2019), based in Cardiff University.

Informal enquiries can be made to Dr Dawn Knight (KnightD5@cardiff.ac.uk).

The successful applicants will be expected to take up the post from 1 Janaury 2019 or as soon as possible thereafter. Interviews will take place w/c 3 December 2018.

Salary: £27,025 - £31,302 per annum (Grade 5)

Please be aware that Cardiff University reserves the right to close this vacancy early should sufficient applications be received.

Cardiff University is committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. We believe this can be achieved through attracting, developing, and retaining a diverse range of staff from many different backgrounds who have the ambition to create a University which seeks to fulfil our social, cultural and economic obligation to Cardiff, Wales, and the world. In supporting our employees to achieve a balance between their work and their personal lives, we will also consider proposals for flexible working or job share arrangements.

Rhif y swydd: 7960BR

Cynorthwy-ydd Ymchwil

'CorCenCC – Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes:  Dull cymunedol o adeiladu corpws ieithyddol'


Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Cynorthwy-ydd Ymchwil i ymuno â phrosiect rhyngddisgyblaethol ac aml-sefydliadol fydd yn creu corpws ffynhonnell agored o Gymraeg cyfoes ar raddfa eang (CorCenCC). Nod y prosiect yw ailddiffinio cwmpas, dyluniad a seilwaith methodoleg datblygu corpws, yn ogystal â chreu adnodd Cymraeg o bwys i'w ddefnyddio mewn lleoliadau cymunedol, masnachol, addysgol a llywodraethol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir mewn astudiaethau iaith, ieithyddiaeth gymhwysol, a/neu'r Gymraeg. Mae sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol, yn ogystal â gallu cyfathrebu'n broffesiynol drwy'r dudalen ar y we, technolegau rhwydweithio cymdeithasol a'r cyfryngau.  Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â rôl ganolog wrth adeiladu'r corpws a chanolbwyntio ar gasglu a phrosesu data iaith ysgrifenedig a llafar.

Ariennir y prosiect 3½ blynedd hwn gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Dawn Knight, o Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu Prifysgol Caerdydd, sy'n arwain y prosiect. Mae tîm y prosiect academaidd hefyd yn cynnwys Irena Spasic a Jonathan Morris (Prifysgol Caerdydd); Tess Fitzpatrick, Steve Morris a Alex Lovell (Abertawe); Paul Rayson (Prifysgol Lancaster) ac Enlli Thomas (Prifysgol Bangor).

Swydd amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd am gyfnod penodol o 8 mis yw hon. (1 Ionawr 2019 - 31 Awst 2019, Prifysgol Caerdydd)

Os oes gennych ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Dr Dawn Knight (KnightD5@caerdydd.ac.uk).

Disgwylir i'r ymgeiswyr llwyddiannus gymryd y swydd o 1 Ionawr 2019 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. Bydd cyfweliadau yn digwydd erbyn 3 Rhagfyr 2018.

Cyflog: £27,025 - £31,302 y flwyddyn (Gradd 5)

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Location: Cardiff
Salary: £27,025 to £31,302 per annum (Grade 5)
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 7th November 2018
Closes: 22nd November 2018
Job Ref: 7960BR
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge