Back to search results
Header Image

Lecturer/Senior Lecturer, Children's Nursing

The Open University - Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies (WELS)

Fixed term contract until 31 March 2022

Based in Open University in Wales – Cardiff with frequent travel to Milton Keynes 

Do you want to make a difference to children’s nursing, education and research? Do you want to be part of a team committed to designing innovative and flexible work-based learning that makes a difference to service delivery and service user and carer experience? 

If so, we are looking for someone to join us at this exciting time in the health sector as a Lecturer/Senior Lecturer in Children’s Nursing. You will have a PhD or equivalent and hold a registered first-level nurse qualification in Children’s Nursing. You will have a profile of developing academic and professional leadership skills and a recognised ability to motivate and inspire others. As a children’s registered nurse, you will demonstrate a passion for nurse education that has the potential to make a difference to enhance the practice of others. We will offer you opportunities to develop skills in supportive opening learning, curriculum development, research and scholarship. 

The full summary of duties and person specification can be found within the Job Description here. 

For more information about The Open University, the Faculty and the School, please refer to the following website: 

http://www.open.ac.uk

All applicants who are offered employment will be subject to an Enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check before the appointment is confirmed. 

Closing date:  12.00 noon on 16 September 2019 

Interview Date: Week commencing 14 October 2019 

How to apply 

To apply, please complete a short application form and include your CV (including details of academic qualifications, teaching, management and research experience, grants received and publications) together with a covering letter, no more than 2  sides of A4, detailing how you meet the person specification, In writing your letter, examine carefully the description of the role and analyse how your skills, knowledge and experience match the requirements set out in the person specification.. Please email to Resourcing-Hub@open.ac.uk quoting the vacancy reference number 16352. 

Please pick out specific examples from your experience which clearly demonstrate that you meet each of the criteria in the job description. 

If you would like to discuss the particulars of this role before making an application please email Sally Boyle, Head of School, School of HWSC, Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies (WELS) on Sally.Boyle@open.ac.uk 

Access details for disabled applicants are available from the Resourcing Hub. 

Please note: If you have not heard from us within three weeks of the application closing date, please assume that on this occasion you have not been selected for interview, however thank you for your interest in the Open University and we encourage you to apply for future positions. 

For detailed information and how to apply go to 

http://www.open.ac.uk/about/employment/vacancies/lecturersenior-lecturer-childrens-nursing-16352 telephone (01908) 655544 or e-mail resourcing-hub@open.ac.uk quoting the reference number.

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community. 

Darlithydd/ Uwch-ddarlithydd, Nyrsio Plant 

Cyfadran Llesiant, Addysg ac Astudiaethau Ieithoedd (WELS)

£40,792 - £58,089 Cyf: 16352

Cytundeb cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2022

Wedi'i leoli yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Caerdydd – bydd angen teithio i Milton Keynes yn aml 

Ydych chi am wneud gwahaniaeth i nyrsio, addysg ac ymchwil plant? Ydych chi am fod yn rhan o dîm sy'n ymrwymedig i gynllunio dysgu seiliedig ar waith arloesol a hyblyg sy'n gwneud gwahaniaeth i'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu a phrofiad defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr? 

Os felly, rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni yn ystod y cyfnod cyffrous hwn yn y sector iechyd fel Darlithydd/ Uwch-ddarlithydd mewn Nyrsio Plant. Bydd gennych PhD neu gymhwyster cyfatebol a byddwch yn meddu ar gymhwyster nyrsio lefel gyntaf cofrestredig mewn Nyrsio Plant. Bydd gennych broffil o ddatblygu sgiliau arwain academaidd a phroffesiynol a gallu amlwg i ysgogi ac ysbrydoli eraill. Fel nyrs plant gofrestredig, byddwch yn dangos brwdfrydedd dros addysg nyrsio sydd â'r potensial i wneud gwahaniaeth er mwyn gwella ymarfer eraill. Byddwn yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu sgiliau mewn dysgu agored a chefnogol, datblygiad cwricwlwm, ymchwil ac ysgoloriaeth. 

Mae crynodeb llawn o'r dyletswyddau a manyleb y person ar gael yn y Disgrifiad Swydd yma. 

I gael rhagor o wybodaeth am Y Brifysgol Agored, y Gyfadran a'r Ysgol, cyfeiriwch at y wefan ganlynol: 

http://www.open.ac.uk 

Bydd pob ymgeisydd y cynigir swydd iddo yn destun gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) cyn i'r penodiad gael ei gadarnhau. 

Dyddiad Cau:  Hanner dydd, 16 Medi 2019 

Dyddiad Cyfweld: Yr wythnos yn dechrau 14 Hydref 2019 

Sut i wneud cais 

I wneud cais, cwblhewch ffurflen gais fer, a chynnwys eich CV (gan gynnwys manylion cymwysterau academaidd, profiad o waith addysgu, rheoli ac ymchwil, grantiau a dderbyniwyd a chyhoeddiadau) ynghyd â llythyr eglurhaol, heb fod yn hwy na 2  ochr A4, yn nodi sut rydych yn bodloni manyleb y person. Wrth ysgrifennu eich llythyr, dilynwch ddisgrifiad y rôl yn ofalus a dadansoddwch sut mae eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch profiad yn cyfateb â'r gofynion a nodir ym manyleb y person. Anfonwch eich cais drwy e-bost at Resourcing-Hub@open.ac.uk gan ddyfynnu rhif cyfeirnod y swydd sef 16352. 

Dewiswch enghreifftiau penodol o'ch profiad sy'n dangos yn glir eich bod yn bodloni pob un o'r meini prawf a nodir yn y disgrifiad swydd. 

Os hoffech drafod manylion y rôl hon cyn gwneud cais, e-bostiwch Sally Boyle, Pennaeth yr Ysgol, Ysgol Iechyd, Llesiant a Gofal Cymdeithasol, Cyfadran Llesiant, Addysg ac Astudiaethau Ieithoedd yn Sally.Boyle@open.ac.uk

 Mae manylion mynediad ar gyfer ymgeiswyr anabl ar gael gan yr Hwb Adnoddau. 

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn tair wythnos i ddyddiad cau'r cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac rydym yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol. 

I gael gwybodaeth fanwl a gwybodaeth am sut i wneud cais, ewch i 

http://www.open.ac.uk/about/employment/vacancies/lecturersenior-lecturer-childrens-nursing-16352 ffoniwch (01908) 655544 neu e-bostiwch resourcing-hub@open.ac.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Location: Cardiff, Milton Keynes
Salary: £40,792 to £58,089
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 19th August 2019
Closes: 16th September 2019
Job Ref: 16352
 
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for The Open University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge