Back to search results
Header Image

Senior Manager, PGCE - Wales

The Open University - Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies

Based in Cardiff, Wales with travel around Wales and occasional trips to Milton Keynes

Full Time - 2 year temporary contract

The Welsh Government (WG) has procured from the Open University the provision of a school-based, university-partnered distance learning Post-Graduate Certification in Education that will incorporate current employment-based provision in Wales (the salaried route) and a new part-time route.

We are currently recruiting for a Senior Manager to set up processes and support the new PGCE Programme.  

The role holder will be the senior administrative lead for the PGCE at the OU in Wales and will be responsible for service delivery and the support team. You will work closely with the PGCE Director and key stakeholders to ensure the service quality and delivery of the programme pan-Wales.   

You will be a highly organised and experienced senior manager with experience of programme inception and service delivery with the ability to communicate effectively with senior stakeholders and a range of partners. You will be keen to participate actively in the transition of Wales to Curriculum 2022 and other initiatives in teaching via this innovative programme. The role will require some travel for work purposes throughout Wales, and occasional travel to Milton Keynes. You will be expected to live within reasonable commuting distance of The Open University in Wales offices in Cardiff.

You can submit your application in Welsh, and it will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For full job and person specification please visit (http://www.open.ac.uk/about/employment/sites/www.open.ac.uk.about.employment/files/JD%20Senior%20Manager%20G8%20PGCE%20English%20Version.pdf

For any queries regarding the application process please email resourcing-hub@open.ac.uk quoting reference number. 

For more information regarding the programme please visit,

http://www.open.ac.uk/wales/en/news/welsh-government-announces-new-agreement-ou-part-time-teacher-training

For more information of the OU in Wales, the Faculty and School please see links below,

http://www.open.ac.uk/wales/en

http://wels.open.ac.uk/

http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport 

How to apply

Please submit an application form along with your CV and cover letter, (3-4 sides of A4 maximum).  Please ensure your cover letter clearly addresses the essential and desirable criteria listed in the job description.

Please pick out specific examples from your experience which clearly demonstrate that you have the particular knowledge and capabilities required in the job and person specification. 

Please submit your application to resourcing-hub@open.ac.uk quoting the reference number 16511. 

Closing date: Midday 20/9/19  

Interview Date: TBC 

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community. 

Please note: If you have not heard from us within two weeks of the application closing date, please assume that on this occasion you have not been selected for interview, however we thank you for your interest in The Open University and encourage you to apply for future positions.

Uwch-reolwr, TAR – Cymru

Y Gyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith

£41,526 - £49,553

Cyfeirnod: 16511

Wedi'i lleoli yng Nghaerdydd, Cymru, gyda'r angen i deithio ledled Cymru ac yn achlysurol i Milton Keynes

Llawn Amser – contract dwy flynedd dros dro

Mae Llywodraeth Cymru wedi caffael gan Y Brifysgol Agored ddarpariaeth Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) sy'n seiliedig ar ddysgu o bell yn yr ysgol mewn partneriaeth â'r brifysgol, a fydd yn ymgorffori'r ddarpariaeth bresennol sy'n seiliedig ar gyflogaeth yng Nghymru (y llwybr cyflogedig) a llwybr rhan amser newydd.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Uwch-reolwr i sefydlu prosesau a chefnogi'r Rhaglen TAR newydd.

Deiliad y rôl fydd uwch-arweinydd gweinyddol TAR Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am ddarparu'r rhaglen ac am y tîm cymorth. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr TAR a rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau ansawdd y rhaglen a'i chyflwyno ledled Cymru.

Byddwch yn uwch-reolwr trefnus a phrofiadol iawn gyda phrofiad o sefydlu a chyflwyno rhaglenni a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag uwch-randdeiliaid ac amrywiaeth o bartneriaid. Byddwch yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y broses o gyflwyno Cwricwlwm 2022 yng Nghymru ynghyd â mentrau eraill ym maes addysg drwy'r rhaglen arloesol hon. Fel rhan o'r rôl, bydd angen i chi wneud rhywfaint o deithio at ddibenion gwaith ledled Cymru, a theithio i Milton Keynes o bryd i'w gilydd. Disgwylir i chi fyw o fewn pellter cymudo rhesymol i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghymru, yng Nghaerdydd.

Cewch gyflwyno'ch cais yn Gymraeg, ac ni chaiff ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael disgrifiad swydd a manyleb y person llawn, ewch i (http://www.open.ac.uk/about/employment/sites/www.open.ac.uk.about.employment/files/JD%20Senior%20Manager%20G8%20PGCE%20WELSH%20Version.pdf

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o wneud cais, cysylltwch â resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod 

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i,

http://www.open.ac.uk/wales/cy/newyddion/llywodraeth-cymru-yn-cyhoeddi-cytundeb-newydd-ar-brifysgol-agored-ar-gyfer-hyfforddiant

I gael rhagor o wybodaeth am Y Brifysgol Agored yng Nghymru, y Gyfadran a'r Ysgol, gweler y dolenni cyswllt isod,

http://www.open.ac.uk/wales/cy

http://wels.open.ac.uk/

http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport

Sut i wneud cais 

Dylech gyflwyno ffurflen gais ynghyd â'ch CV a llythyr eglurhaol (uchafswm o 3-4 ochr o A4).  Gwnewch yn siŵr bod eich llythyr eglurhaol yn mynd i'r afael yn glir â'r meini prawf hanfodol a dymunol a restrir yn nisgrifiad y swydd.

Dewiswch enghreifftiau penodol o'ch profiad sy'n dangos yn glir fod gennych y wybodaeth a'r galluoedd penodol gofynnol a nodir yn y disgrifiad swydd a manyleb y person. 

Dylech gyflwyno'ch cais i resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod 16511.

Dyddiad Cau: Canol dydd 20/9/19

Dyddiad Cyfweld: I’w gadarnhau 

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned. 

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i ddyddiad cau y cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

Location: Cardiff
Salary: £41,526 to £49,553
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 23rd August 2019
Closes: 20th September 2019
Job Ref: 16511
 
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for The Open University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge