Back to search results

Work-Based Learning Assessor in Site Carpentry

Bridgend College

Location: Bridgend
Salary: £21,470 to £26,529 per annum (dependent on completion of assessor awards)
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 23rd November 2021
Closes: 5th December 2021

This post involves the assessment of practical skills and associated underpinning knowledge related to the NVQ programmes at levels 2 and 3 on company premises. You will be working with young people, apprentices and mature candidates wishing to obtain industry recognised competency qualifications. You will be expected to work as an integral part of our delivery and assessment team, be required to plan and organise workplace visits, support/mentor students, carry out on-site practical assessments, and maintain associated student assessment records and progress reviews at our customer sites throughout the South Wales area.

This position requires a high-level of self- motivation and organisational skills to complete a busy workload within strict timescales. You will be able to demonstrate a wide range of both practical experience and technical competence in Site Carpentry supported by the completion of a recognised apprenticeship with a minimum of five years post apprenticeship experience and appropriate technical qualifications.

For more information, please click on the link:

Job Information Pack

For further information, please view the job information pack. 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to an enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a Work-based learning practitioner with the Education Workforce Council. 

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity. We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process. 

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

 


Seiliedig ar Waith Mewn Gwaith Saer Safle 

Mae'r swydd hon yn cynnwys asesu sgiliau ymarferol a'r wybodaeth sylfaenol gysylltiedig yn ymwneud a rhaglenni NVQ ar lefelau 2 a 3 ar safle cwmni. Byddwch yn gweithio gyda phobl ifanc, prentisiaid ac ymgeiswyr aeddfed sy'n dymuno cael cymwysterau cymhwysedd a gydnabyddir gan y diwydiant. Disgwylir i chi weithio fel rhan allweddol o'n tim cyflenwi ac asesu, bydd angen i chi gynllunio a threfnu ymweliadau gweithle, cefnogi/mentora myfyrwyr, cynnal asesiadau ymarferol ar-safle a chynnal cofnodion asesu myfyrwyr cysylltiedig ac adolygiadau cynnydd ar safleoedd ein cwsmeriaid ledled De Cymru. Mae angen lefel uchel o hunan-gymhelliant a sgiliau trefnu ar gyfer y swydd er mwyn cyflawni llwyth gwaith prysur o fewn amserlenni caeth. Bydd angen i chi fedru dangos ystod eang o brofiad ymarferol a chymhwysedd technegol mewn Gwaith Saer Safle a gefnogir gan gwblhau prentisiaeth gydnabyddedig gydag o leiaf bum mlynedd o brofiad ol-prentisiaeth a chymwysterau technegol priodol. 

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod:

 Pecyn Gwybodaeth Swydd

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Ymarferydd dysgu seiliedig ar waith gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Bridgend College

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge