Back to search results

Lecturer in Mathematics

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £21,506 to £42,326 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 23rd June 2022
Closes: 1st July 2022
Job Ref: MAY20229371

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: LecturerinMaths-JDPS.doc

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to join a large and successful Mathematics department. With recent successful experience of teaching A Level Mathematics in a post-16 setting, the ideal candidate should possess a Mathematics degree and hold a recognised teaching qualification.

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area.  

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

It is expected that the successful candidate will also contribute to the delivery of the Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate, supporting learners completing the Individual Project in Maths and Science related disciplines.

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for A Level delivery.


Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

 

Darlithydd mewn Mathemateg

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: LecturerinMaths-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a brwdfrydig ymuno ag adran Fathemateg fawr a llwyddiannus. Gyda phrofiad o addysgu Mathemateg Safon Uwch mewn amgylchedd ôl-16, bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar radd mewn Mathemateg a chymhwyster addysgu cydnabyddedig.

Trwy weithio mewn tîm, byddwch yn datblygu a defnyddio amrywiaeth eang o strategaeth addysgu, dysgu ac asesu, monitro cynnydd a darparu adborth effeithio trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau ardderchowgrwydd mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a disgwylir ichi gyfrannu’n llawn at gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hwn.

Byddwch yn gyfathrebwr hyderus ac yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig sy’n gallu ymgysylltu, ysbrydoli a herio myfyrwyr i gyflawni eu potensial unigol. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da a byddwch yn barod i weithio’n hyblyg.

Bydd gofyn hefyd i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at gyflwyno Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru, gan helpu myfyrwyr i gwblhau Prosiectau Unigol mewn disgyblaethau cysylltiedig â Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran sefydledig a gweithio i Goleg sydd ag enw gwych am ddarpariaeth Safon Uwch.


Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge