Back to search results
Header Image

Finance Administrator (Research and Innovation)

Cardiff Metropolitan University

Job Description Finance Administrator (Research and Innovation) - English.pdf

Job Description Finance Administrator (Research and Innovation) - Welsh.pdf  

Location: Cyncoed and Llandaff Campus 

Contractual hours: 37 

Job category/type: Admin/Managerial

Job description

The opportunity  

As the Finance Administrator you will be instrumental in helping to transform our Research and Innovation support services here at Cardiff Metropolitan University. You will use your comprehensive experience and expertise to provide first class administrative support for research and innovation projects whilst building close working relationships with the central finance and procurement departments and campus staff involved in finance and procurement.

 • Provide project support to staff engaging in research and innovation activities and be the point of contact for the School of Education & Social Policy and the School of Sport and Health Science research and innovation.
 • Maintain databases in relation to research and innovation activities, running associated reports as required.
 • Monitor research and innovation project finance against account codes, ensuring quality data for auditing purposes.
 • Process staff expenses claims and check for accuracy and propriety prior to payment by finance. Provide induction information to new staff on university policies in relation to reimbursements, claims and purchases.
 • Organise UK and overseas travel and subsistence arrangements ensuring value for money and most effective mode of travel. Monitor costs and advise of projected overspends.
 • Handle confidential information appropriately and in accordance with GDPR and other legal requirements.

What we are looking for:

Education and Qualification

 • GCSE grade A – C in 5 subjects including Maths and English or equivalent qualifications

Knowledge

 • Knowledge of Microsoft Office software.
 • Knowledge of administration processes.
 • Knowledge of finance and procurement systems and procedures.

Skills and Abilities

 • Excellent administrative skills with attention to detail and accuracy.
 • Numerate.
 • Effective communication skills both written and oral.
 • Excellent time management, planning and organisational skills.
 • Effective Interpersonal skills, including ability to work at all levels and maintain effective working relationships.
 • Ability to produce reports, spreadsheets, and other information to advise and inform others.
 • Ability to work independently and as part of a team to a high standard producing quality results within set timescales.
 • Ability to manage and analyse financial data.
 • IT skills sufficient to interrogate and maintain databases and to produce reports and presentations.

Experience

 • Experience of administration and minute taking.
 • Experience of maintaining effective and efficient records.
 • Experience of reviewing practices and implementing change.
 • Experience of purchasing.
 • Experience of supporting projects.

Why join Cardiff Metropolitan University?

We're delighted to have recently won two prestigious awards – the Times Higher Education UK and Ireland University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

Research and innovation Services support Cardiff Met staff in generating income for research, innovation, engagement commercialisation and international activities. This role is an amazing opportunity to join a friendly, energetic team, and to make your mark in Research and Innovation at a vibrant, fast-developing University.

Working across two schools you will be part of a busy, vibrant and proactive team whilst making a positive contribution to a growing University.

Further information regarding our business services can be found here:

https://www.cardiffmet.ac.uk/business/Pages/default.aspx

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including:

 • Annual leave of 25 days, rising to 30 days after 1 years’ service, plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time).
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Salary sacrifice schemes including cycle to work.
 • Free family access to our independent specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Nia Wyn Lloyd, Senior Research and Innovation Administrator, at nlloyd@cardiffmet.ac.uk

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Gweinyddwr Cyllid

Cyfeirnod y swydd: 22REQ0002291

Dyddiad postio: 17/01/2023

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 31/01/2023

Lleoliad: Campws Cyncoed a Llandaf

Cyflog: Gradd 3 A/B £22,149 - £25,642

Pecyn: Parhaol

Oriau cytundebol: 37

Sail: Llawn Amser

Math/categori swydd: Gweinyddol/Rheolaethol

Disgrifiad swydd: Y cyfle

Byddwch yn allweddol wrth helpu trawsnewid ein gwasanaethau cymorth Ymchwil ac Arloesedd yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Byddwch yn defnyddio eich profiad cynhwysfawr a'ch arbenigedd i ddarparu cefnogaeth weinyddol o'r radd flaenaf i brosiectau Ymchwil ac Arloesi Ysgolion, wrth feithrin perthnasoedd gwaith agos gyda'r adrannau cyllid a chaffael canolog a staff y campws sy'n ymwneud â chyllid a chaffael.

 • Darparu cefnogaeth prosiect i staff sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau R&I a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau Y&A YAPhCC a YChGIC.
 • Cynnal cronfeydd data mewn perthynas â gweithgareddau Y&A, gan redeg adroddiadau cysylltiedig yn ôl y gofyn.
 • Monitro cyllid prosiect Y&A yn erbyn codau cyfrif, gan sicrhau data o ansawdd at ddibenion archwilio.
 • Prosesu hawliadau treuliau staff a’u gwirio am gywirdeb a phriodoldeb cyn eu talu gan gyllid. Darparu gwybodaeth sefydlu i staff newydd ar bolisïau'r Brifysgol mewn perthynas ag ad-daliadau, hawliadau a phrynu.
 • Trefnu trefniadau teithio a chynhaliaeth i'r Deyrnas Unedig a thramor gan sicrhau gwerth am arian a'r dull mwyaf effeithiol o deithio. Monitro costau a chynghori ynghylch gorwariant a ragwelir.
 • Ymdrin â gwybodaeth gyfrinachol yn briodol ac yn unol â GDPR a gofynion cyfreithiol eraill.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano:

Addysg a Chymwysterau

 • Gradd TGAU gradd A - C mewn 5 pwnc gan gynnwys mathemateg a Saesneg, neu lefel gyfwerth â chymhwyster.

Gwybodaeth

 • Gwybodaeth am feddalwedd Microsoft Office.
 • Gwybodaeth am brosesau gweinyddu.
 • Gwybodaeth am systemau a gweithdrefnau cyllid a chaffael.

Sgiliau a Galluoedd

 • Sgiliau gweinyddol rhagorol gyda sylw i fanylion a chywirdeb
 • Yn Rhifog.
 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Sgiliau cynllunio, rheoli amser a threfnu rhagorol.
 • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol, gan gynnwys gallu i weithio ar bob lefel a chynnal perthnasoedd gweithio effeithiol.
 • Y gallu i gynhyrchu adroddiadau, taenlenni a gwybodaeth arall y gellir eu defnyddio i gynghori a hysbysu eraill.
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm i sicrhau canlyniadau o safon uchel sy'n cynhyrchu canlyniadau o safon o fewn amserlenni penodol.
 • Y gallu i reoli a dadansoddi data ariannol.
 • Sgiliau TG sy'n ddigonol i holi a chynnal cronfeydd data ac i gynhyrchu adroddiadau a chyflwyniadau.

Profiad

 • Profiad o weinyddu a chymryd cofnodion.
 • Profiad o gynnal cofnodion effeithiol ac effeithlon.
 • Profiad o adolygu arferion a gweithredu newid.
 • Profiad o brynu.
 • Profiad o gefnogi prosiectau.

Gofynion eraill

 • Parodrwydd i gael datblygiad a hyfforddiant pellach yn ôl yr angen.
 • Ymrwymiad amlwg i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth.
 • Uniondeb a chyfrinachedd wrth ddelio â data personol ac ariannol sensitif.

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill dwy wobr fawreddog eleni – Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide

Mae'r Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi yn cefnogi staff Met Caerdydd wrth greu incwm ar gyfer ymchwil, arloesi, masnacheiddio ymgysylltu a gweithgareddau rhyngwladol. Dyma gyfle anhygoel i ymuno â thîm cyfeillgar, egnïol, ac i gadael eich ôl mewn Ymchwil ac Arloesi mewn Prifysgol fywiog sy'n datblygu'n gyflym.
 
Drwy weithio ar draws dwy ysgol byddwch yn rhan o dîm prysur, bywiog a rhagweithiol wrth wneud cyfraniad cadarnhaol at Brifysgol sy'n tyfu.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â'n gwasanaethau busnes ar gael yma: https://www.cardiffmet.ac.uk/business/Pages/default.aspx

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau hynod gystadleuol gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, yn codi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiwn (pro-rata os yn gweithio rhan amser)
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell.
 • Polisïau ardderchog sy'n addas i deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i bob cyfleuster llyfrgell.
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith.
 • Mynediad teuluol am ddim i'n darparwr cymorth lles arbenigol i ndependent, Health Assured.

Os hoffech siarad gyda ni am y cyfle hwn cysylltwch â Nia Wyn Lloyd, Uwch Weinyddwr Ymchwil ac Arloesi, yn nlloyd@cardiffmet.ac.uk.

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl. 

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio addas i deuluoedd a hyblyg ac ystod o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau yn gynnes gan y rhai a oedd yn cael eu tangynrychioli'n draddodiadol yn y sector addysg uwch.

Gwybodaeth Bellach

Darllenwch ein Pecyn Ymgeiswyr neu ewch i'n gwefan recriwtio staff am wybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, budd-daliadau, cydbwysedd bywyd-gwaith a'n cyfleoedd dilyniant a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £22,149 to £25,642 p.a. Grade 3 A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 17th January 2023
Closes: 31st January 2023
Job Ref: 22REQ0002291
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge