Back to search results
Header Image

Assistant Director, Learning & Curriculum (Wales)

The Open University - The Open University in Wales

Assistant Director, Learning & Curriculum (Wales)

Unit: The Open University in Wales

Salary: £53,348 - £60,022 (Grade 9)

Location: Cardiff

Work Pattern: Full-time, Permanent

Closing Date: 30 November 2021

Change your career, change lives

The Open University is the UK’s largest university, a world leader in flexible part-time education combining a mission to widen access to higher education to all sections of the community with research excellence, transforming lives through education since 1969.

The role

Student and staff numbers at the Open University in Wales have doubled over the last 3 years. This new role within the  Student Experience portfolio will ensure that all aspects of the student academic journey are well understood and strategically aligned ensuring that the team in Wales can support our learners towards successful study outcomes and expand our reach and offer across Wales to greatest effect.

As a member of the Senior Advisory and Leadership Team, you will lead work in Wales to develop opportunities for closer collaboration with a range of academic communities, from Wales-based Associate Lecturers and Academics to central faculty-based academics and the Deputy Vice-Chancellor’s Office, and of course our learners themselves. You’ll ensure that, as we grow, improvements to the crucial support learners need to move seamlessly from one stage of their student journey to the next is rooted in a deep understanding of learners’ academic experiences.  You’ll also make sure that our staff feel part of a community of practice so that they can develop and understand their role in supporting learning and teaching, and developing our curriculum offer.

Skills and experience

Are you a strategic and innovative thinker, able to work with diverse teams across a large and growing university?
Do you have a track record of leading successful collaboration across team boundaries?

Do you enjoy building successful relationships and networks within a large, complex organisation?

Are you able to effectively communicate with a range of internal and external audiences?

Do you share our commitment to our vision of being open to people, places, methods and ideas?

What you get in return

You’ll join a strong, vibrant and supportive team engaged in purposeful work that makes a real difference to people’s lives in Wales. We offer a creative and positive working environment with a strong commitment to training and development.   

We also offer a great range of benefits that support our employees and their families for the long term.  Benefits include an attractive pension scheme and 33 days holiday per annum, plus Bank Holidays and Christmas closure days. 

How to apply

Send a completed application form, a CV and a cover letter, to wales-recruitment@open.ac.uk. The job reference number will need to be included in your email title and your application form should clearly address how you meet the essential and desirable criteria listed in the job description.

The application form and job-related information are available from the links located on the OU jobs webpage. 

Hard copies and access details for disabled applicants are available from the Recruitment Co-ordinator on 02920 26 27 16 or by emailing wales-recruitment@open.ac.uk, quoting the appropriate job reference number.

Please note: If you have not heard from us within two weeks of the application closing date, please assume that on this occasion you have not been selected for interview.  However, we thank you for your interest in The Open University and encourage you to apply for future positions.

**As we practice social distancing at this time, please note that we will be conducting the interviews for this position via Skype. Further information and guidance on participating in Skype interviews is available to shortlisted candidates by request.

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Dysgu a'r Cwricwlwm (Cymru)

Uned: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyflog: £53,348 - £60,022 (Gradd 9)

Lleoliad: Caerdydd  

Patrwm Gwaith: Llawn Amser, Parhaol

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2021

Newid eich gyrfa, newid bywydau

Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU, ac mae'n arweinydd byd ym maes addysg ran-amser hyblyg. Mae'n cyfuno cenhadaeth i ehangu mynediad at addysg uwch i bob rhan o'r gymuned â rhagoriaeth ym maes ymchwil, gan drawsnewid bywydau drwy addysg ers 1969.

Y rôl

Mae niferoedd myfyrwyr a staff yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi dyblu dros y 3 blynedd diwethaf. Bydd y rôl newydd hon o fewn portffolio Profiad y Myfyriwr yn sicrhau bod pob agwedd ar daith academaidd y myfyriwr yn cael ei deall yn dda a'i halinio'n strategol gan sicrhau y gall y tîm yng Nghymru gefnogi ein dysgwyr i gyflawni deilliannau astudio llwyddiannus ac ehangu ein cyrhaeddiad a'n harlwy ledled Cymru cymaint â phosibl.

Fel aelod o'r Uwch-dîm Cynghori ac Arwain, byddwch yn arwain gwaith yng Nghymru i ddatblygu cyfleoedd i gydweithio'n agos ag amrywiaeth o gymunedau academaidd, o Ddarlithwyr Cyswllt ac Academyddion yng Nghymru i academyddion yn y gyfadran ganolog a Swyddfa'r Dirprwy Is-ganghellor, ac wrth gwrs y dysgwyr eu hunain. Byddwch yn sicrhau, wrth i ni dyfu, fod gwelliannau i'r cymorth hanfodol sydd ei angen ar ddysgwyr i symud yn ddidrafferth o un cam o'u taith fel myfyrwyr i'r nesaf wedi'u gwreiddio mewn dealltwriaeth ddofn o brofiadau academaidd dysgwyr.  Byddwch hefyd yn gwneud yn siŵr bod ein staff yn teimlo'n rhan o gymuned ymarfer fel y gallant ddatblygu a deall eu rôl wrth gefnogi dysgu ac addysgu, a datblygu cynnig y cwricwlwm.

Sgiliau a phrofiad

Ydych chi'n rhywun sy'n meddwl yn strategol ac yn arloesol, yn gallu gweithio gyda thimau amrywiol ar hyd a lled prifysgol fawr sy'n tyfu?
A oes gennych brofiad amlwg o arwain cydweithio llwyddiannus ar draws ffiniau tîm?

Ydych chi'n mwynhau meithrin cydberthnasau a rhwydweithiau llwyddiannus o fewn sefydliad mawr a chymhleth?

Ydych chi'n gallu cyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd mewnol ac allanol?

Ydych chi'n rhannu ein hymrwymiad i'n gweledigaeth o fod yn agored i bobl, lleoedd, dulliau a syniadau?

Yr hyn a gewch yn ôl

Byddwch yn ymuno â thîm cryf, bywiog a chefnogol sy'n ymgymryd â gwaith pwrpasol sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yng Nghymru. Rydym yn cynnig amgylchedd gweithio creadigol a chadarnhaol gydag ymrwymiad cryf i hyfforddi a datblygu.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth wych o fuddiannau sy'n cefnogi ein cyflogeion a'u teuluoedd yn yr hirdymor.  Mae'r buddiannau yn cynnwys cynllun pensiwn deniadol, 33 diwrnod o wyliau y flwyddyn, yn ogystal â Gwyliau'r Banc a chyfnod y Nadolig. 

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflen gais wedi'i chwblhau, CV a llythyr eglurhaol, i wales-recruitment@open.ac.uk. Bydd angen i chi gynnwys rhif cyfeirnod y swydd yn nheitl eich e-bost, a dylai eich ffurflen gais nodi'n glir sut rydych yn bodloni'r meini prawf hanfodol a dymunol sydd wedi'u cynnwys yn y disgrifiad swydd.

Mae'r ffurflen gais a gwybodaeth am y swydd ar gael o'r dolenni sydd i'w gweld ar dudalen we swyddi'r Brifysgol Agored.

Mae copïau caled a manylion mynediad ar gyfer ymgeiswyr anabl ar gael gan y Cydgysylltydd Recriwtio ar 02920 26 27 16 neu drwy e-bostio wales-recruitment@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod perthnasol.

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn. Fodd bynnag, rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol. 

**Wrth i ni gadw pellter cymdeithasol ar hyn o bryd, nodwch y byddwn yn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd hon drwy Skype. Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar gymryd rhan mewn cyfweliadau drwy Skype ar gael ar gais i ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Location: Cardiff
Salary: £53,348 to £60,022 Grade 9
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 9th November 2021
Closes: 30th November 2021
Job Ref: 19078
 
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for The Open University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge