Back to search results
Header Image

Support Services Coordinator

The Open University

Role Details

Working Pattern: 37 hours per week

Duration: 2 year – Fixed Term Contract

Location: Based within our OU in Wales, Cardiff office.

Closing Date for Applications: 12 noon 14 December 2022

Change your career, change your lives

It’s never been a better time to work for The Open University in Wales.

We have more students than ever before, and our graduates are everywhere – all across Wales and in all walks of life.

We are a world leader in providing innovative and flexible distance learning at higher education level, including undergraduate, post graduate and access courses.

We can’t do this without our staff – that’s why recruiting talented, driven people is one of our top priorities.

Working within the Support Services Team you will provide support to the Support Services Manager in ensuring the location’s resources and facilities are effectively managed. 

About the Role

The Support Services Team provide customer service to the staff, visitors and students associated with The Open University (OU)’s Cardiff based office.

In your role of Support Services Coordinator you will work closely with the Support Services Manager in the:

Day to day supervision of the location’s resources and facilities

Coordination and responsibility for Health and Safety around the office

Coordinating and undertaking Display Screen Equipment Assessments

Developing of and maintaining relationships with Contract Managers and supervising all visitors and contractors to site

Managing the work of the Support Services Assistants on a daily basis

Welsh Language skills are desirable

Our Team Values

Our values are important to us, and we expect our colleagues to conduct themselves in a way which promotes these.

Trust

We trust and support each other to do our best work and take personal responsibility for our unique roles within the team.

Compassion

We act with compassion towards our students, each other, and in the decisions that we make.

Inclusion

We are inclusive, embrace diversity and celebrate individuality – you do you!

Development

We are always learning and evolving what we do to create the best experience for our students and our staff.

How to Apply

Please send an application form to wales-recruitment@open.ac.uk.

Applications received after the closing date will not be accepted. 

If you have not heard from us within a week of the application closing date, please assume that on this occasion you have not been selected to interview for this position, however we thank you for your interest and encourage you to apply for future positions.

If you have any questions about this role please contact Tom Poultney on 029 20 26 27 16 who will arrange a convenient time for the hiring manager to contact you for a chat.

The Open University is committed to equality, diversity and inclusion, which is reflected in our mission to be open to people, places, methods and ideas. We aim to foster a diverse and inclusive environment so that all our staff can reach their potential and attract diverse candidates.  We recognise that different people bring different perspectives, ideas, knowledge, and culture, and that this difference brings great strength. 

Manylion y Rôl

Cyfeirnod y swydd: 20328

Cyflog: £28,762 - £34,308 (Gradd 6)

Patrwm Gwaith: 37 awr yr wythnos

Hyd: Contract Tymor Sefydlog - 2 flynedd

Lleoliad: Lleolir yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru, swyddfa Caerdydd.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: Hanner dydd 14 Rhagfyr 2022

Newid eich gyrfa, newid eich bywyd

Mae'n amser gwych i weithio i'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Mae gennym fwy o fyfyrwyr nag erioed o'r blaen ac mae ein graddedigion ym mhob man – ledled Cymru ac o bob cefndir.

Rydym ar flaen y gad o ran darparu dysgu o bell arloesol a hyblyg ar lefel addysg uwch, gan gynnwys cyrsiau israddedig, ôl-raddedig a mynediad.

Ni allwn wneud hyn heb ein staff – dyna pam mae recriwtio pobl dalentog ac uchelgeisiol ymhlith ein prif flaenoriaethau.

Gan weithio yn y Tîm Gwasanaethau Cymorth byddwch yn rhoi cymorth i'r Rheolwr Gwasanaethau Cymorth i sicrhau y caiff adnoddau a chyfleusterau'r lleoliad eu rheoli'n effeithiol. 

Y Rôl

Mae'r Tîm Gwasanaethau Cymorth yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid i'r staff, ymwelwyr a myfyrwyr sy'n gysylltiedig â swyddfa'r Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Yn eich rôl fel Cydlynydd Gwasanaethau Cymorth byddwch yn cydweithio'n agos â'r Rheolwr Gwasanaethau Cymorth gyda'r canlynol:

Goruchwyliaeth o ddydd i ddydd o adnoddau a chyfleusterau'r lleoliad

Cydlynu Iechyd a Diogelwch o amgylch y swyddfa a chymryd cyfrifoldeb amdano

Cydlynu a chwblhau Asesiadau Cyfarpar Sgrin Arddangos

Meithrin a chynnal cydberthnasau gyda Rheolwyr Contract a goruchwylio pob ymwelydd a chontractiwr i'r safle

Rheoli gwaith Cynorthwywyr Gwasanaethau Cymorth o ddydd i ddydd

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Gwerthoedd ein Tîm

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni, ac rydym yn disgwyl i'n cydweithwyr ymddwyn mewn ffordd sy'n hybu'r rhain.

Ymddiriedaeth

Rydym yn ymddiried yn ein gilydd ac yn cefnogi ein gilydd i wneud ein gwaith gorau a chymryd cyfrifoldeb personol am ein rolau unigryw o fewn y tîm.

Cydymdeimlad

Rydym yn ymateb yn gydymdeimladol tuag at ein myfyrwyr, tuag at ein gilydd, ac yn y penderfyniadau a wnawn.

Cynhwysiant

Rydym yn gynhwysol, yn croesawu amrywiaeth ac yn cymeradwyo unigoliaeth – byddwch yn chi eich hun!

Datblygiad

Rydym bob amser yn dysgu ac yn esblygu yr hyn rydym yn ei wneud i greu'r profiad gorau i'n myfyrwyr a'n staff.

Sut i Wneud Cais

Anfonwch ffurflen gais i  wales-recruitment@open.ac.uk.

Ni dderbynnir unrhyw geisiadau sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau. 

Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn wythnos i ddyddiad cau'r cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y rôl hon cysylltwch â Tom Poultney ar 029 20 26 27 16 a fydd yn trefnu amser cyfleus i'r rheolwr cyflogi gysylltu â chi am sgwrs.

Mae'r Brifysgol Agored yn ymrwymedig i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a adlewyrchir yn ein cenhadaeth i fod yn agored i bobl, lleoedd, dulliau a syniadau. Ein nod yw meithrin amgylchedd amrywiol a chynhwysol fel y gall ein holl staff gyflawni eu potensial a denu ymgeiswyr amrywiol.  Rydym yn cydnabod bod pobl wahanol yn cyfrannu safbwyntiau, syniadau, gwybodaeth a diwylliant gwahanol a bod yr amrywiaeth hon yn gryfder

Location: Cardiff
Salary: £28,762 to £34,308 (Grade 6)
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 2nd December 2022
Closes: 14th December 2022
Job Ref: 20328
 
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for The Open University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge