Back to search results

Lecturer in Fashion Design

Cardiff Metropolitan University

Location: Cardiff
Salary: £42,155 to £47,423 per annum pro rata, Grade 7A/B
Hours: Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 10th January 2023
Closes: 8th February 2023
Job Ref: 22REQ0002392

Location: Llandaff Campus

Job Description Lecturer in Fashion Design - English.pdf

Job Description Lecturer in Fashion Design - Welsh.pdf

Job description

We're delighted to have recently won two prestigious awards – the Times Higher Education UK and Ireland University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

If you have a record of achievement that demonstrates the commitment, aptitude and enthusiasm to contribute to our global learning community through excellent teaching, scholarship, research and innovation, along with a shared passion for our values and vision, we look forward to receiving your application. We are particularly keen to hear from, and to support, applicants who will help develop our research standing and who will enhance the diversity of our university, our community and our partnerships.

The opportunity

A British Art & Design School with a 150-year history, Cardiff School of Art & Design (CSAD) is housed in a state-of-the-art building on the Llandaff Campus and is home to students united by ambition and a true passion for creative enquiry. They are artists, designers, makers and thinkers in the fields of architecture, design, fashion, fine art, and a range of craft disciplines. The school is also home to FabLab, the Perceptual Experience Laboratory, Spin-out companies Fovotech and HUG™, and a number of major research and innovation initiatives that cohere around visual perception and user-centred design, linking disciplines from fine art to computer science.

 Principal duties and responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery of BA Fashion Design, MA Fashion Design and areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience.

Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.
 • Knowledge of the contemporary fashion industry.
 • Knowledge of designing and producing commercially viable collections for manufacture and production.
 • Industry expertise in pattern cutting 3D garment development.
 • Knowledge of sustainability and environmental issues in the fashion industry.
 • Expertise in the application of research to inform applied fashion skills.
 • Expertise in sustainable design, digital design and future materials.
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of teaching or equivalent.
 • Experience of working with others in a supervisory/guiding/supporting/mentoring capacity.
 • A good honours degree.
 • PhD or actively enrolled and near completion
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Martyn Woodward, Deputy Dean, at mwoodward@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl y swydd: Darlithydd mewn Dylunio Ffasiwn

Lleoliad: Campws Llandaf

Pecyn: Parhaol

Disgrifiad swydd

Rydym yn falch iawn ein bod ni wedi ennill dwy wobr fawreddog yn ddiweddar – Prifysgol y Flwyddyn y DU 2021 y Times Higher Education a Phrifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 The Times a The Sunday Times Good University Guide.

Os oes gennych hanes o gyraeddiadau sy'n dangos yr ymrwymiad, y gallu a’r brwdfrydedd i gyfrannu at ein cymuned ddysgu fyd-eang trwy addysgu, ysgolheictod, ymchwil ac arloesi rhagorol, ynghyd ag angerdd a rennir am ein gwerthoedd a'n gweledigaeth, edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan, ac i gefnogi, ymgeiswyr a fydd yn helpu i ddatblygu ein statws ymchwil ac a fydd yn gwella amrywiaeth ein prifysgol, ein cymuned a'n partneriaethau.

Y cyfle

Ysgol Gelf a Dylunio Prydain sydd â hanes 150 mlynedd,  mae Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (YGDC) wedi'i lleoli mewn adeilad o'r radd flaenaf ar Gampws Llandaf ac mae'n gartref i fyfyrwyr sydd wedi'u huno gan uchelgais a gwir angerdd dros ymholi creadigol. Maent yn artistiaid, dylunwyr, gwneuthurwyr a meddylwyr ym meysydd pensaernïaeth, dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, ac ystod o ddisgyblaethau crefft. Mae'r ysgol hefyd yn gartref i FabLAB, y Labordy Profiad Canfyddiadol, cwmnïau deillio Fovotech a HUG™, a nifer o fentrau ymchwil ac arloesi mawr sy'n cydgysylltu o amgylch canfyddiad gweledol a dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gan gysylltu disgyblaethau o gelf gain â chyfrifiadureg.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio dysgedig gan gyfrannu at gyflwyno BA Dylunio Ffasiwn, MA Dylunio Ffasiwn a meysydd ein cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad.

Yn frwdfrydig am addysgeg sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr, byddwch yn cyfrannu at y gwaith o gyflwyno addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws y casgliad o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltu proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Disgwylir ichi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Beth rydym yn chwilio amdano

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.
 • Gwybodaeth am y diwydiant ffasiwn cyfoes.
 • Gwybodaeth am ddylunio a chynhyrchu casgliadau sy'n fasnachol hyfyw ar gyfer gweithgynhyrchu a chynhyrchu.
 • Arbenigedd yn y diwydiant mewn datblygu dillad torri patrymau 3D.
 • Gwybodaeth am gynaliadwyedd a materion amgylcheddol yn y diwydiant ffasiwn.
 • Arbenigedd wrth gymhwyso ymchwil i lywio sgiliau ffasiwn cymhwysol.
 • Arbenigedd ym maes dylunio cynaliadwy, dylunio digidol a deunyddiau yn y dyfodol.
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio menter a sgiliau datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfleu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu/ymchwil neu gyfatebol.
 • Profiad o weithio gydag eraill mewn rôl oruchwylio/arwain/cefnogi/mentora.
 • Gradd anrhydedd dda.
 • PhD neu wedi cofrestru ac ar fin cwblhau.
 • Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ac yn bendant cyn pen tair blynedd o ddechrau eich cyflogaeth).

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Er mwyn llwyddo, byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel yr amlygir gan eich cymwysterau a'ch profiad.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Martyn Woodward, Dirprwy Ddeon, ar mwoodward@cardiffmet.ac.uk.

Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ein Pecyn Ymgeiswyr neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge