Back to search results

College Nurse

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £31,498 to £36,642 pa
Hours: Full Time, Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 26th May 2023
Closes: 8th June 2023
Job Ref: MAY20236318

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To provide a professional and pro-active health advisory service to all students and to provide advice and guidance relating to specific student health issues to relevant staff. To promote Health and Wellbeing across the College.

 • Part-time & Full Time Position Available  (please state in your application your preference for part-time or full-time hours)
 • Term-time (40 weeks per annum)
 • Permanent
 • £16.33 - £17.41 per hour
 • Tycoch & Gorseinon Campus 

Key Responsibilities:

 • To plan and deliver a monthly Health Promotion programme, tailored to address known relevant health issues, e.g. sexual health, healthy lifestyles, smoking 
 • To liaise closely with faculty staff, the Learner Experience and Wellbeing Manager and the Learner Support Co-ordinator in assessing the medical and support needs of students with learning, physical and mental health needs
 • To ensure all trips are monitored for medical conditions and trip leaders are aware of any condition and how to support if required

About you:

 • Registered Nurse on relevant part of the register
 • Experience of working with young people
 • Ability to seek and arrive at positive solutions to problems

Benefits for you:

 • 6.29 weeks annual leave
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Free Parking
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Salary: £31,498 - £36,642 (Full time equivalent) - Pro Rata Salary: £16,626 - £19,341 

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Nyrs Coleg

Cyfeirnod: MAY20236323

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Darparu gwasanaeth cynghori iechyd proffesiynol i’r myfyrywryr a darparu arweiniad a chyngor ar faterion iechyd myfyrwyr i’r staff perthnasol. Hyrwyddo Iechyd a Lles ar draws y Coleg.

 • Rhan-amser a Amser Llawn (nodwch yn eich cais eich dewis o ran oriau rhan-amser neu amser llawn) 
 • Yn Ystod y Tymor (40 wythnos y flwyddyn)
 • Parhaol
 • £16.33 - £17.41 yr awr
 • Campws Tycoch a Gorseinon

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio a darparu Rhaglen Hyrwyddo Iechyd misol, wedi’i deilwra i fynd i’r afael â materion iechyd perthnasol megis iechyd rhywiol, byw’n iach, ysmygu a.y.b
 • Gweithio’n agos â staff y gyfadran, Rheolwr Profiad a Lles Dysgwyr a’r Cydlynydd Cymorth i Ddysgwyr er mwyn asesu anghenion meddygol a chymorth y myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu, iechyd corfforol a meddyliol.
 • Sicrhau bod pob trip yn cael ei fonitro ar gyfer cyflyrau meddygol a sicrhau bod arweinyddion y tripiau yn ymwybodol o sut i gefnogi’r cyflyrau, lle y bo angen gwneud hynny.

Amdanoch chi:

 • Nyrs gofrestredig ar ran berthnasol o’r gofrestr.
 • Profiad o weithio â phobl ifanc
 • Gallu darganfod datrysiadau positif i broblemau.

 Buddion:

 • 6.29 weeks annual leave
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Parcio am ddim
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £31,498 - £36,642 – Pro Rata: £16,626 - £19,341

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge