Back to search results

Data Analyst (WBL)

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £26,907 to £29,242 pa
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 20th June 2024
Closes: 2nd July 2024
Job Ref: MAY20241062

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The purpose of this role is to provide digital, analytical data and administrative support to the Work Based Learning Central Team including Learner Services and Quality, Compliance, Recruitment, Employer engagement in addition to the Senior Management Team as and when required.

To provide a comprehensive and efficient service supporting the accurate record keeping and data analytical requirements of the Work Based Learning Department in full compliance with the WBL Welsh and English contract specifications as well as departmental and College procedures.

 • Full time- 37 hours per week 
 • Permanent 
 • £26,907 - £29,242 per annum
 • Swansea- Jubilee Court campus

Key Responsibilities:

 • Review and develop all of our WBL digital platforms with a view to ensure the SMART use of data at all times.
 • Act as the key internal link to maintain our WBL platforms.
 • Act as the key link for external funding data partners i.e. Maytas, LLWR and ESFA
 • Develop the use of Power BI real time analysis to ensure more efficient end user planning and decision making.
 • Provide digital support to managers and staff in relation to the use of financial profiles and contract performance.

About you:

 • Level 4 qualification or equivalent in relevant area i.e. Data Analytics / Business Administration / IT
 • Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification
 • Proven track record of working within an administrative or  analytical role.
 • Knowledge of GDPR and experience of working with sensitive information and applying information security best practice.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Excellent interpersonal skills.

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Dadansoddwr Data (Tîm Ansawdd DSW)  

Cyfeirnod: JUN20247340

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Diben y rôl yw darparu dada dadansoddol a chymorth digidol a gweinyddol i’r Tîm Dysgu Seiliedig ar Waith Canolog, gan gynnwys Gwasanaethau Dysgwyr ac Ansawdd, Cydymffurfiaeth, Recriwtio, Ymgysylltu â Chyflogwyr. Bydd gofyn i chi hefyd gydweithio â’r Tîm Rheoli Uwch lle bo angen. 

Darparu gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithlon gan gynnal cofnodion a diwallu anghenion gweinyddu'r Adran Dysgu Seiliedig ar Waith. Byddwch yn cydymffurfio â manylebau’r cytundeb DSW, gweithdrefnau’r adran a gweithdrefnau’r Coleg. Yn ogystal, byddwch yn gweithredu yn unol â manylebau Cymraeg a Saesneg y cytundeb.

 • Llawn amser - 37 awr yr wythnos
 • Parhaol
 • £26,907 - £29,242 y flwyddyn
 • Abertawe - campws Llys Jiwbilî

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Adolygu a datblygu holl ffrydiau digidol Dysgu Seiliedig ar Waith, gan sicrhau bod data'n cael ei ddefnyddio'n SMART bob amser.
 • Gweithredu fel cyswllt mewnol allweddol i gynnal ein ffrydiau DSW.
 • Gweithredu fel cyswllt allweddol ar gyfer partneriaid data cyllid allanol megis Maytas, LLWR ac ESFA.
 • Hybu’r defnydd o ddadansoddiad Power BI byw i sicrhau eich bod yn cynllunio cynulleidfaoedd er mwyn gwneud penderfyniadau mwy effeithlon.
 • Darparu cymorth digidol i reolwyr a staff mewn perthynas â pherfformiad y cytundeb a defnyddio proffiliau ariannol.
 • Gweithredu fel cyswllt hyfforddiant allweddol ar gyfer dysgwyr, cyflogwyr a staff cyflwyno ar ddefnyddio ein ffrydiau digidol.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 4 neu gyfwerth mewn maes perthnasol megis Dadansoddeg Data / Gweinyddu Busnes / TG
 • Lefel 2 (Gradd A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg
 • Hanes o weithio mewn rôl weinyddol neu ddadansoddol.
 • Gwybodaeth o GDPR a phrofiad o drin gwybodaeth sensitif a chymhwyso arferion gorau diogelwch gwybodaeth.
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Sgiliau rhyngbersonol gwych.
 • Sgiliau gweinyddol cryf.

Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge