Back to search results

IT Technician x 2

Gower College Swansea

Location: Gorseinon, Tycoch
Salary: £21,208 to £23,086 Per Annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 13th January 2021
Closes: 26th January 2021
Job Ref: JAN20216673

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments:ITTechnician-JDPS.doc

The college is continuing an exciting programme of improving the IT facilities offered to both students and staff. As a result of a recent department re-structure, we now have an exciting opportunity for two additional experienced IT Technicians to join our Computer Services Department to help us with this programme and to provide high quality support to staff and student users of the College Systems and Network.  

Applicants should possess a proven track record as an IT Technician and have experience acquired in a commercial and/or education environment. Applicants will have a good knowledge of hardware and software installation and support, coupled with experience of diagnosing and resolving problems in an efficient and effective manner. Experience of supporting Apple equipment is highly desirable, as is any experience of supporting telephony.

Educated to Degree/HND level in IT or related discipline, applicants will be able to learn new systems quickly, will possess a strong customer service ethic and be an excellent communicator. Applicants must adopt a flexible approach to working patterns and be willing to travel and set up equipment off-site.

One of the above posts has been deemed as Welsh essential and we would welcome applications from welsh speaking candidates.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.(delete if not required)

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Technegydd TG (2 swydd)

Reference: JAN20217677

Expiry date: 22:59, 26 January 2021

Location: Tycoch/Gorseinon

Salary: £21,208.00 - £23,086.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments:ITTechnician-JDPS(CYM).docx

Mae’r Coleg yn parhau’r gwaith cyffrous o wella’r cyfleusterau TG sydd ar gael i fyfyrwyr a staff. Ar ôl i’r adran gael ei hailstrwythuro yn ddiweddar, mae gennym ni yn awr gyfle i ddau Dechnegydd TG brwdfrydig a phrofiadol i ymuno â’n Hadran Gwasanaethau Gyfrifiadurol, er mwyn ein helpu gyda’r rhaglen hon ac i ddarparu cymorth o’r radd flaenaf i staff a myfyrwyr sy’n defnyddio Systemau a Rhwydwaith y Coleg.                                   

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar hanes o weithio fel Technegydd TG ynghyd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd masnachol a/neu addysgol. Bydd gan ymgeiswyr ddealltwriaeth gadarn o osod caledwedd a meddalwedd ac yn gallu cynnig cymorth. Byddant hefyd yn meddu ar brofiad o ddarganfod a datrys problemau mewn modd effeithlon ac effeithiol. Mae profiad o gefnogi offer Apple yn ddymunol ynghyd ag unrhyw brofiad arall o gefnogi teleffoni.

Bydd gan ymgeiswyr Radd/HND mewn TG neu faes perthnasol, ac mi fyddant yn gallu dysgu systemau newydd yn gyflym. Bydd ganddynt hefyd sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid cadarn ac mi fyddant yn gyfathrebwyr gwych. Rhaid i ymgeiswyr fabwysiadu dull hyblyg o ymdrin â phatrymau gwaith a bod yn barod i deithio a gosod offer oddi ar y safle.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer un o’r rolau uchod. Felly, croeso ichi gyflwyno'ch cais trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach. 

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge