Back to search results

Tutor/Assessor - Health & Social Care

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £25,353 to £27,902 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 23rd June 2022
Closes: 3rd July 2022
Job Ref: JUN20220642

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: HealthSocialCare-TutorAssessors-JDPSJune22.doc

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Tutor/Assessor with a health and social care background to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College.  

Working as part of a team of professional trainers and assessors you will assess, coach and train learners within the working environment in all aspects of Health & Social Care on qualifications and taught courses. 

You will work with employers to diagnose and support training solutions to meet the needs of the organisation and assist Assessors and Internal Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met. 

With a professional approach you will have current knowledge of the Health & Social Care sector and be occupationally competent to deliver and assess up to Level 3. 

You will possess a level 3 qualification in Health & Social Care or equivalent, and ideally hold the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers award (TAQA) or be willing to work towards.  Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post.  

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the ability to deliver the Health & Social Care framework to a high standard to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner.  With attention to detail you will be target driven with a strong focus on quality. 

You will be required to support work-based learners accessing a wide geographical area. 

This post has been deemed Welsh Essential at Level 1 (see Welsh Language Level Descriptors attached to job description) however we would also be interested in  candidates who are not at this level but would be willing to work towards it.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor/Aseswr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: HealthSocialCare-TutorAssessors-JDPS(CYM)June22.doc

Dyma gyfle cyffrous i Diwtor/Aseswr cymwysedig sydd â chefndir iechyd a gofal cymdeithasol i ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol, sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, cangen fasnachol y Coleg.  

Byddwch yn gweithio mewn tîm o hyfforddwyr proffesiynol a bydd gofyn i chi asesu a hyfforddi dysgwyr mewn amgylchedd gwaith ym mhob agwedd ar gyrsiau a chymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Byddwch yn gweithio â chyflogwyr i nodi a chynnig datrysiadau ynghylch hyfforddiant, er mwyn diwallu anghenion y sefydliad a chynorthwyo Aseswyr a Dilyswyr Mewnol i sicrhau bod holl ofynion y Dilyswyr Allanol a chyrff dyfarnu yn cael eu bodloni. 

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfredol am y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a byddwch yn gymwys yn alwedigaethol i gyflwyno ac asesu hyd at Lefel 3. 

Byddwch yn meddu ar gymhwyster Lefel 3 (neu gyfwerth) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac, yn ddelfrydol, Dyfarniad Aseswr A1/Cymhwyster Dilysu Mewnol V1 (TAQA), neu barodrwydd i ennill un o'r cymwysterau hyn. Byddwch hefyd yn meddu ar Lefel 2 (gradd A-C) mewn Mathemateg a Saesneg - hanfodol. 

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig, sgiliau TGCh da iawn, gallu i gyflwyno’r fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol i safon uchel er mwyn, ysgogi, ysbrydoli a throsglwyddo gwybodaeth i’r dysgwyr. Bydd gennych hefyd lygad dda am fanylder, brwdfrydedd dros gyflawni targedau a ffocws clir ar ansawdd. 

Bydd gofyn i chi ddarparu cymorth i ddysgwyr seiliedig ar waith ar draws ardal ddaearyddol eang. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar Sgiliau Siarad Cymraeg Lefel 1 (gweler y Disgrifyddion Lefel Iaith ynghlwm wrth y disgrifiad swydd), fodd bynnag, bydd gennym ddiddordeb hefyd mewn ymgeiswyr nad ydynt ar y lefel hon ond a fyddai’n awyddus i weithio tuag at ei chyrraedd.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge