Back to search results
Header Image

Registry Officer, Programmes

Cardiff Metropolitan University

Job Description Registry Officer, Programmes - English.pdf

Job Description Registry Officer, Programmes - Welsh.pdf 

Location: Llandaff Campus

Package: 12 months Fixed term contract roles available; 22.5 hours per week, 25.9 hours per week

Contractual hours: 22.5 

Job category/type: Admin/Managerial 

Job description

The opportunity

You will be a key part of a busy and well-established team. As part of the Programmes team you will be able to develop your expertise by managing your own suite of programmes taught in Cardiff and at our International Partners. In addition to performing a number of business critical functions which include ensuring the accuracy of student records and working with colleagues in Schools to service and support Examination Boards, this role will provide you with the opportunity to establish and build links with all aspects of the student life-cycle, including Enrolment and Awards.

Comfortable working in a fast-paced team, you will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

What you’ll do – key duties

 • Gain and apply a wide knowledge of the Academic Regulations and technical skills to manage and audit students’ records from enrolment throughout the duration of study
 • Establish a network with staff to manage the submission of information pertinent to the progression of students throughout their study
 • Collate business critical reports to inform Examination Boards of students’ progress and guidance to allow consistent decisions according to the academic regulations
 • Interpretation of data within reports to enhance data quality
 • Contribute to the student experience by managing Notification of Results for the programmes within your suite of Programmes, ensuring that results are released in line with University deadlines
 • Producing accurate and comprehensive Examination Board minutes

What you’ll bring – essential experience & strengths

 • Ability to work under pressure to ensure compliance with strict deadlines
 • Ability to prioritise and manage own workload
 • A commitment to networking, teamwork and cross-departmental working, including with overseas Partners
 • Excellent analytical and numerical skills to effectively read reports with attention to detail
 • IT skills, including data entry and interrogation of reports
 • Ability to make accurate notes for purpose of producing high quality minutes for the Examination Board meetings

What you’ll have - essential qualifications

 • Experience operating a database system, including input and output reports
 • Organising and planning work to meet deadlines
 • Generating routine reports and correspondence
 • Offering bespoke guidance on processes and legislation, for example Academic Regulations
 • Experience communicating complex information effectively to a range of users

Why join Cardiff Metropolitan University?

We're delighted to have recently won two prestigious awards – the Times Higher Education UK and Ireland University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

We are a values-based University. We are proud of our culture and we are there for our people. Our community spirit is the golden thread that underpins our values and behaviours. We support each other, we are kind to one another, and we are one team; we are One Cardiff Met. We encourage and embrace inclusion that enables everyone to feel respected and able to perform at their best.

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including:

 • Annual leave of 25 days, plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time).
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Salary sacrifice schemes including cycle to work.
 • Free family access to our independent  specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Rachel McCarthy Senior Registry Officer at rmccarthy@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Swyddog Y Gofrestrfa, Rhaglenni 

Cyfeirnod y swydd: 22REQ0002214

Dyddiad postio: 20/01/2023

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 03/02/2023

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: Gradd 4 A/B £26,396 - £31,411 (pro rata)

Pecyn: X2 Cyfnod penodol 12 mis: 22.5 awr yr wythnos 25.9 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos

Oriau cytundebol: 37

Sail: Rhan Amser

Math/categori swydd: Gweinyddol/Rheolaethol

Disgrifiad swydd: Y Cyfle

Byddwch yn rhan allweddol o dîm prysur a sefydledig. Fel rhan o’r tîm Rhaglenni, byddwch yn gallu datblygu eich arbenigedd trwy reoli eich casgliad eich hun o raglenni a addysgir yng Nghaerdydd ac yn ein Partneriaid Rhyngwladol. Yn ogystal â chyflawni sawl swyddogaeth sy’n hanfodol i’r busnes, gan gynnwys sicrhau cywirdeb cofnodion myfyrwyr a gweithio gyda chydweithwyr yn yr Ysgolion i  wasanaethu a chefnogi’r Byrddau Arholi, bydd y rôl hon yn rhoi’r cyfle ichi sefydlu a meithrin cysylltiadau gyda phob agwedd ar gylch bywyd y myfyrwyr, gan gynnwys Cofrestru a Dyfarniadau.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar, sy’n gyfforddus yn gweithio mewn tîm sy’n symud yn gyflym, gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

 • Ennill a chymhwyso gwybodaeth eang o’r Rheoliadau Academaidd a sgiliau technegol i reoli ac archwilio cofnodion myfyrwyr o adeg cofrestru trwy gydol y cyfnod astudio
 • Sefydlu rhwydwaith gyda staff i reoli’r gwaith o gyflwyno gwybodaeth sy’n berthnasol i gynnydd myfyrwyr trwy gydol eu hastudiaethau
 • Cydgasglu adroddiadau sy’n hanfodol i’r busnes i lywio Byrddau Arholi cynnydd myfyrwyr a chanllawiau i alluogi penderfyniadau cyson yn unol â’r rheoliadau academaidd
 • Dehongli data mewn adroddiadau i wella ansawdd data
 • Cyfrannu at brofiad y myfyrwyr trwy reoli Hysbysu Canlyniadau ar gyfer y rhaglenni yn eich casgliad o Raglenni, gan sicrhau bod y canlyniadau’n cael eu rhyddhau yn unol â therfynau amser y Brifysgol
 • Creu cofnodion Byrddau Arholi cywir a chynhwysfawr

Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

 • Y gallu i weithio o dan bwysau i sicrhau cydymffurfiaeth â therfynau amser caeth
 • Y gallu i flaenoriaethu a rheoli eich llwyth gwaith eich hun
 • Ymrwymiad i rwydweithio, gwaith tîm a gweithio’n drawsadrannol, gan gynnwys gyda Phartneriaid tramor
 • Sgiliau dadansoddi a rhifyddol ardderchog i ddarllen adroddiadau’n effeithiol gyda sylw i fanylion
 • Sgiliau TG, gan gynnwys mewnbynnu data a chwestiynu adroddiadau
 • Y gallu i wneud nodiadau cywir at ddiben creu cofnodion o ansawdd uchel ar gyfer cyfarfodydd y Byrddau Arholi

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

 • Profiad o weithredu system cronfa ddata, gan gynnwys adroddiadau mewnbwn ac allbwn
 • Trefnu a chynllunio gwaith i gwrdd â therfynau amser
 • Cynhyrchu adroddiadau a chyfathrebu arferol
 • Cynnig canllawiau pwrpasol ar brosesau a deddfwriaeth, er enghraifft Rheoliadau Academaidd
 • Profiad o gyfathrebu gwybodaeth gymhleth yn effeithiol i amrywiaeth o ddefnyddwyr 

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Rydym yn falch iawn ein bod ni wedi ennill dwy wobr fawreddog yn ddiweddar – Prifysgol y Flwyddyn y DU 2021 y Times Higher Education a Phrifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 The Times a The Sunday Times Good University Guide.

Rydym yn Brifysgol sy'n seiliedig ar werthoedd. Rydym yn falch o'n diwylliant ac rydym yno i'n pobl. Ein hysbryd cymunedol yw'r llinyn aur sy'n sail i'n gwerthoedd a'n hymddygiadau. Rydym yn cefnogi ein gilydd, rydym yn garedig i'n gilydd, ac rydym yn un tîm; ni yw Un Met Caerdydd. Rydym yn annog ac yn cofleidio cynhwysiant sy'n galluogi pawb i deimlo eu bod yn cael eu parchu ac yn gallu perfformio ar eu gorau.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau hynod gystadleuol gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, yn codi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiynol (pro rata os yn rhan-amser).
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell.
 • Polisïau rhagorol sy'n ystyriol o deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell.
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith.
 • Mynediad am ddim i deuluoedd at ein darparwr cymorth lles arbenigol annibynnol, Health Assured.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Rachel McCarthy, Uwch Swyddog Y Cofrestfa (Rhaglenni)ar rmccarthy@cardiffmet.ac.uk.

Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ein Pecyn Ymgeiswyr neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.

Location: Cardiff
Salary: £26,396 to £31,411 per annum (pro rata). Grade 4 A/B
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 23rd January 2023
Closes: 3rd February 2023
Job Ref: 22REQ0002214
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge