Back to search results
Header Image

Accounts Receivable Assistant

Cardiff Metropolitan University

Job Description Accounts Receivable Assistant - English.pdf

Job Description Accounts Receivable Assistant - Welsh.pdf

Location: Llandaff Campus 

Contractual hours: 37 

Job category/type: Admin/Managerial

Job description

The opportunity

Working as part of the University Credit Control team, you will assist the Credit Controller and Deputy Credit Controller in dealing with, and resolving, queries from our student body, approved sponsors and trade debt.

Supporting students through their interaction with Student Finance and Cardiff Met’s own payment schemes, you will apply a methodical approach to guide our service users through to a satisfactory conclusion.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

What you’ll do – key duties

 • Provide front-line support to help students through their financial journey with the University.
 • Input on day-to-day Credit Control decisions.
 • Record transactions and interactions in a variety of databases.
 • Liaise with internal departments to resolve any issues affecting the financial record.
 • Set-up, monitor and maintain student payment agreements.

What we are looking for

 • Recent experience of providing excellent customer service and a strong commitment to the principles of delivering excellent customer service.
 • Good skill levels in the operation of various MS Packages, particularly Excel.
 • Minimum of 5 GCSEs (or equivalent) at Grade C or above, must include Maths and English.
 • 2 A-Levels passes or more than 2 years’ experience working in a central finance department.

Why join Cardiff Metropolitan University?

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League.

We are a values-based University. We are proud of our culture, and we are there for our people. Our community spirit is the golden thread that underpins our values and behaviours. We support each other, we are kind to one another, and we are one team; we are One Cardiff Met. We encourage and embrace inclusion that enables everyone to feel respected and able to perform at their best.

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including:

 • Annual leave of 25 days, rising to 30 days after 1 years’ service, plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time).
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Free family access to our independent specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity, please contact Paul Cheverton – Head of Income and Payments, at pcheverton@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Cynorthwy-ydd Cyfrifon Derbyniadwy

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002812

Dyddiad postio: 17/04/2024

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 01/05/2024

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: Gradd 3A/B, £24,533 i £27,181 y flwyddyn

Pecyn: Parhaol

Oriau cytundebol: 37

Sail: Llawn Amser

Math/categori swydd: Gweinyddol/Rheolaethol

Disgrifiad swydd: Y cyfle

Gan weithio fel rhan o dîm Rheoli Credydau'r Brifysgol, byddwch yn cynorthwyo'r Rheolwr Credyd a'r Dirprwy Reolwr Credyd i ddelio gyda a datrys ymholiadau gan ein corff myfyrwyr, noddwyr cymeradwy, a dyled masnach.

Gan gefnogi myfyrwyr drwy ryngweithio â Chyllid Myfyrwyr a chynlluniau talu Met Caerdydd eu hunain, byddwch yn defnyddio dull trefnus i arwain ein defnyddwyr gwasanaeth hyd at gasgliad boddhaol.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei wneud – dyletswyddau allweddol

 • Darparu cymorth rheng flaen i helpu myfyrwyr drwy eu taith ariannol gyda'r Brifysgol
 • Mewnbwn o ddydd i ddydd Penderfyniadau Rheoli Credyd
 • Cofnodi trafodion a rhyngweithiadau mewn amrywiaeth o gronfeydd data
 • Cysylltu ag adrannau mewnol i ddatrys unrhyw faterion sy'n effeithio ar y cofnod ariannol
 • Sefydlu, monitro a chynnal cytundebau talu myfyrwyr 

Beth fyddwch chi’n ei gyfrannu – profiad hanfodol a chryfderau

 • Profiad diweddar o ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid ac ymrwymiad cryf i egwyddorion darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid
 • Lefelau sgil da wrth weithredu gwahanol Becynnau MS, yn enwedig Excel
 • Isafswm o 5 TGAU (neu gyfwerth) ar Radd C neu’n uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg
 • 2 Safon Uwch wedi llwyddo neu mwy na 2 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn adran gyllid ganolog

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet a’r brifysgol orau yng Nghymru yn yr Arolwg Hynt Graddedigion.

Rydym yn Brifysgol sy'n seiliedig ar werthoedd. Yr ydym yn falch o'n diwylliant, ac yr ydym yno i'n staff. Ein hysbryd cymunedol yw'r llinyn euraidd sy'n sail i'n gwerthoedd a'n hymddygiad. Rydym yn cefnogi ein gilydd,  yn garedig i’n gilydd, ac yn un tîm; ni yw Un Met Caerdydd. Rydym yn annog ac yn cofleidio cynhwysiant sy'n galluogi pawb i deimlo eu bod yn cael eu parchu ac yn gallu perfformio ar eu gorau.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau cystadleuol iawn gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, yn codi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiwn
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell.
 • Polisïau rhagorol sy'n ystyriol o deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd gwobrwyol gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell.
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith.
 • Mynediad am ddim i'r teulu'n darparwr cymorth lles arbenigol annibynnol, Health Assured.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Paul Cheverton, Pennaeth Incwm a Thaliadau: PCheverton@cardiffmet.ac.uk 

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio sy'n ystyriol o deuluoedd ac yn hyblyg ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Yr ydym yn croesawu'n fawr geisiadau gan y rhai sy'n cael eu tan-gynrychioli'n draddodiadol yn y sector addysg uwch.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ein Pecyn i Ymgeiswyr neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu gyrfa a datblygu.

Location: Cardiff
Salary: £24,533 to £27,181 per annum. Grade 3AB
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 19th April 2024
Closes: 1st May 2024
Job Ref: 23REQ0002812
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge