Back to search results
Header Image

Regional Manager

Cardiff Metropolitan University

Job Description Regional Manager - English.pdf

Job Description Regional Manager - Welsh.pdf

Location: Llandaff Campus 

Contractual hours: 37

Job category/type: Admin/Managerial

Job description

The opportunity 

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s Strategic Plan 2030.

The purpose of this role is to manage the implementation and delivery of International student recruitment activities, and to ensure that these activities are aligned with Cardiff Met’s overarching marketing, recruitment and conversion plans.

As the Regional Manager you will design, coordinate and deliver a programme of activity, develop relationships with education providers/partners, agents and influencers to maximise opportunities. This will also include overseeing the delivery of in-country and virtual events, and coordinate support for academic colleagues in the delivery of subject specific events. 

The Regional Manager will be responsible for their own specified global region(s) and will develop and deliver financially viable student recruitment plans and specific campaigns for each country within the designated region.

What we are looking for 

 • Experience and knowledge of international cultures.
 • Sensitivity towards cultural issues.
 • In depth working knowledge of at least 2 key international student recruitment markets.
 • Able to use initiative and make senior level decisions whilst in the field.
 • Able to engender confidence and influence senior people.
 • Able to balance income generation with the need to maintain standards and quality.
 • Proven ability to deal with both UK and international stakeholders at senior level.
 • Proven diplomatic and interpersonal skills.
 • Proven ability to develop strategic relationships, build partnerships and network.
 • Ability to communicate effectively at all levels in written and spoken English with a wide range of audiences.
 • Proven ability to create and implement strategy and the ability to combine strategic thinking with attention to detail.
 • Working at a senior level role within the context of international student recruitment, preferably in Higher Education.
 • Willingness to travel internationally for business purposes as required.

Why join Cardiff Metropolitan University?

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League.

We are a values-based University. We are proud of our culture and we are there for our people. Our community spirit is the golden thread that underpins our values and behaviours. We support each other, we are kind to one another, and we are one team; we are One Cardiff Met. We encourage and embrace inclusion that enables everyone to feel respected and able to perform at their best.

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including:

 • Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time).
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Salary sacrifice schemes including cycle to work.
 • Free family access to our independent specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Adrian Baird, Head of International Student Recruitment, at abaird@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Rheolwr Rhanbarthol

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002830

Dyddiad postio: 28/05/2024

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 25/06/2024

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: Gradd 7A/B £44,263- £49,794 y flwddyn

Pecyn: Parhaol

Oriau cytundebol: 37

Sail: Llawn Amser

Math/categori swydd: Gweinyddol/Rheolaethol

Disgrifiad swydd: Y cyfle

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol 2030 y Brifysgol.

Diben y rôl hon yw rheoli'r gwaith o weithredu a darparu gweithgareddau recriwtio myfyrwyr Rhyngwladol, a sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn cyd-fynd â chynlluniau marchnata, recriwtio a throsi cyffredinol Met Caerdydd.

Bydd y Rheolwr Rhanbarthol yn cynllunio, cydlynu a chyflwyno rhaglen o weithgareddau, datblygu perthnasoedd â darparwyr/partneriaid addysg, asiantau a dylanwadwyr er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd. Bydd hyn hefyd yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o gyflwyno digwyddiadau yn y wlad, a rhai rhithiol, a chydlynu cymorth i gydweithwyr academaidd wrth gyflwyno digwyddiadau sy’n benodol i bwnc.

Bydd y Rheolwr Rhanbarthol yn gyfrifol am ei ranbarth(au) byd-eang penodol ei hun a bydd yn datblygu ac yn cyflwyno cynlluniau recriwtio myfyrwyr ac ymgyrchoedd penodol sy'n ddichonadwy’n ariannol ar gyfer pob gwlad yn y rhanbarth dynodedig.

Beth rydym yn chwilio amdano

 • Profiad a gwybodaeth am ddiwylliannau rhyngwladol
 • Sensitifrwydd tuag at faterion diwylliannol
 • Gwybodaeth ymarferol fanwl am o leiaf 2 farchnad recriwtio myfyrwyr rhyngwladol allweddol
 • Yn gallu defnyddio mentergarwch a gwneud penderfyniadau ar lefel uwch yn y maes
 • Yn gallu ennyn hyder a dylanwadu ar bobl ar lefel uwch
 • Yn gallu arwain drwy esiampl a dangos ymroddiad ac ymrwymiad i Met Caerdydd
 • Yn gallu cydbwyso cynhyrchu incwm gyda'r angen i gynnal safonau ac ansawdd
 • Gallu profedig i ddelio â rhanddeiliaid y DU a rhyngwladol ar lefel uwch
 • Sgiliau diplomyddol a rhyngbersonol profedig
 • Gallu profedig i ddatblygu perthnasoedd strategol, meithrin partneriaethau a rhwydweithio
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel mewn Saesneg ysgrifenedig a llafar gydag ystod eang o gynulleidfaoedd.
 • Sgiliau trafod cryf
 • Sgiliau Rheoli Cyllideb
 • Gallu profedig i weithio'n effeithlon ac yn gywir o dan bwysau
 • Dawn farchnata brofedig
 • Sgiliau gweithio mewn tîm cryf
 • Yn canolbwyntio ar gwsmeriaid/darparu gwasanaeth

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet.

Rydym yn Brifysgol sy'n seiliedig ar werthoedd. Rydym yn falch o'n diwylliant ac rydym yno i'n pobl. Ein hysbryd cymunedol yw'r llinyn aur sy'n sail i'n gwerthoedd a'n hymddygiadau. Rydym yn cefnogi ein gilydd, rydym yn garedig i'n gilydd, ac rydym yn un tîm; ni yw Un Met Caerdydd. Rydym yn annog ac yn cofleidio cynhwysiant sy'n galluogi pawb i deimlo eu bod yn cael eu parchu ac yn gallu perfformio ar eu gorau.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau hynod gystadleuol gan gynnwys: 

 • Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiynol (pro rata os yn rhan-amser).
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell.
 • Polisïau rhagorol sy'n ystyriol o deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell.
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith.
 • Mynediad am ddim i deuluoedd at ein darparwr cymorth lles arbenigol annibynnol, Health Assured.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Adrian Baird, Pennaeth Recriwtio Myfyrwyr Rhyngwladol, ar abaird@cardiffmet.ac.uk.  

Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl. 

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.

Rhagor o wybodaeth

Ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.

Location: Cardiff
Salary: £44,263 to £49,794 per annum. Grade 7A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 29th May 2024
Closes: 25th June 2024
Job Ref: 23REQ0002830
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge