Back to search results

Student Support Officer x2

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £28,293 to £30,178 pa
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 14th June 2024
Closes: 26th June 2024
Job Ref: MAY20242958

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

Gower College Swansea is seeking two temporary Student Support Officers to support identified at risk students to ensure that they are retained on their courses and achieve their potential.

This is a rewarding role which will require you to identify and mentor at risk learners and refer them to the appropriate support mechanisms. Applicants will have a Mental Health Practitioner degree or equivalent qualification.  Experience of working with 14-19 year olds in a mental health environment is required. The role will include providing colleagues with advice on how to work with young people regarding their mental health and making assessments on the best support. Excellent communication and interpersonal skills are essential, with the confidence to communicate to different groups of people.

 • Full time (37 hours per week)
 • Term time (38 weeks per year)
 • Fixed term for 1 year
 • £28,293 - £30,178 per annum
 • Cross campus 

Key Responsibilities:

 • Identify at risk learners at the application stage and with the relevant Faculty staff and liaise with those students to mentor and refer them to the appropriate support mechanisms.
 • Liaise directly with faculty staff, learners, (deleted parent or carer – for welsh version) or external support agencies regarding attendance and retention issues of at risk learners including referral to Careers Advisors, Counsellors or Health Service.
 • Develop positive and constructive relationships with students to enhance their personal and social education and enable them to fully participate in college activities.

About you:

 • Mental Health Practitioner Degree or Level 4 equivalent qualification.
 • Experience of working with 14-19 year olds in a mental health environment
 • Ability to motivate, relate to and enthuse young people
 • Able & willing to travel between all six campuses

Benefits for you:

 • 28 days pro rata annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing   

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

 

Swyddog Cymorth Myfyrwyr x2  

Cyfeirnod: JUN20246609

Swyddog Cymorth Myfyrwyr x2

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae Coleg Gwyr yn ceisio llenwi rôl 2 Swyddog Cymorth Myfyrwyr. Diben y rôl fydd cefnogi myfyrwyr a nodwyd sydd mewn risg er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cadw ar eu cyrsiau ac yn cyflawni eu potensial.

Mae hon yn rôl gwerth chweil a fydd yn gofyn i chi nodi a mentora dysgwr mewn risg a’u cyfeirio at y mecanweithiau cefnogi priodol. Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd Ymarferydd Iechyd Meddwl neu gymhwyster cyfwerth. Mae profiad o weithio gyda phobl 14-19 oed neu mewn amgylchedd gwaith iechyd meddwl yn ofynnol. Bydd y rôl yn gofyn i chi ddarparu cymorth i gydweithwyr ar sut i weithio â phobl ifanc o ran eu hiechyd meddwl a sut i wneud asesiadau er mwyn darparu’r cymorth gorau posib. Mae sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol gwych yn hanfodol, gyda’r hyder i gyfathrebu gyda grwpiau gwahanol o bobl.

 • Llawn amser (37 awr yr wythnos)
 • Yn Ystod y Tymor (38 wythnos y flwyddyn)
 • Cyfnod Penodol
 • £28,293-£30,178 y flwyddyn
 • Ledled Campysau’r Coleg

 

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Adnabod dysgwyr mewn perygl yn ystod y cam ymgeisio ac, ar y cyd â staff cyfadrannau perthnasol, cydgysylltu â'r myfyrwyr hynny i'w mentora a'u cyfeirio at y dulliau cymorth priodol.
 • Cydgysylltu'n uniongyrchol â staff cyfadrannau, dysgwyr neu asiantaethau cymorth allanol ynghylch materion presenoldeb a chadw dysgwyr mewn perygl, gan gynnwys eu cyfeirio at Gynghorwyr Gyrfaoedd, Cwnselwyr neu'r Gwasanaeth Iechyd.
 • Meithrin perthynas gadarnhaol ac adeiladol â myfyrwyr i wella eu haddysg bersonol a chymdeithasol a'u galluogi i gymryd rhan lawn yng ngweithgareddau'r Coleg.

Amdanoch chi:

 • Gradd Ymarferydd Iechyd Meddwl neu gymhwyster cyfwerth Lefel 4.
 • O leiaf 2 flynedd o weithio gyda phobl 14-19 oed mewn amgylchedd iechyd meddwl
 • Gallu ysgogi, uniaethu ac ennyn brwdfrydedd pobl ifanc
 • Y gallu i deithio o gampws i gampws

 Buddion:

 • 28 pro rata diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge