Counselling Coordinator

Cardiff Metropolitan University - Student Services

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s new Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.

To coordinate the management and delivery of Counselling services for Cardiff Met Students, ensuring that resources are adequately managed and effectiveness is monitored. To develop a wide range of supportive activities to help students thrive at university.

Principal Duties and Responsibilities:

To work as part of the integrated Counselling and Student Mental Health and Wellbeing Team to ensure that Cardiff Met students are able to engage successfully with their studies.

To participate actively in case management processes and meetings.

To make effective contributions to the Cardiff Met’s Fitness to Study and Mitigating Circumstances procedures.

To manage the delivery of Cardiff Met’s Counselling Service in line with university expectations.

Teitl y Swydd:         Cydlynydd Cynghori

Rhif y Swydd:          SD039XX

Lleoliad:                    Campws Llandaf a Chyncoed

Adran:                       Gwasanaethau’r Myfyrwyr

Oriau:                         37 awr yr wythnos

Contract:                  Parhaol

Gradd:                       6AB

Cyflog:                      £33,518 - £37,706 y flwyddyn

Yn atebol i:               Dirprwy Reolwr y Gwasanaeth Lles

Crynodeb y Rôl:

Mae’r swydd hon yn un allweddol a fydd yn cyfrannu i uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 – 2022/23

Cydlynu rheoli a gweithredu gwasanaethau cynghori ar gyfer myfyrwyr Met Caerdydd, gan sicrhau y caiff adnoddau eu rheoli’n ddigonol ac y caiff eu heffeithiolrwydd ei fonitro. Datblygu ystod eang o weithgareddau cefnogol i helpu’r myfyrwyr i ffynnu yn y brifysgol.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Gweithio yn rhan o Dîm integredig Cynghori a Iechyd Meddwl a Lles y Myfyrwyr i sicrhau bod myfyrwyr Met Caerdydd yn gallu ymgysylltu’n llwyddiannus â’u hastudiaethau

Cymryd rhan yn weithredol mewn prosesau a chyfarfodydd rheoli achosion

Gwneud cyfraniadau effeithiol i weithdrefnau Ffit i Astudio ac Amgylchiadau Lliniarol Met Caerdydd

Rheoli gwaith gweithredu Gwasanaeth Cynghori Met Caerdydd yn unol â disgwyliadau’r Brifysgol

Share this job
     
  Share by Email   Print this job   More sharing options
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Subject Area(s):

Location(s):

Wales