Back to search results
Header Image

Lecturer in Illustration and Textiles

Cardiff Metropolitan University

Job Description Lecturer in Illustration and Textiles - English.pdf

Job Description Lecturer in Illustration and Textiles - Welsh.pdf

Location: Llandaff Campus

Package: Fixed Term until 31st January 2025

Contractual hours: 14.8

Job category/type: Academic

Job description

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League.

If you have a record of achievement that demonstrates the commitment, aptitude and enthusiasm to contribute to our global learning community through excellent teaching, scholarship, research and innovation, along with a shared passion for our values and vision, we look forward to receiving your application. We are particularly keen to hear from, and to support, applicants who will help develop our research standing and who will enhance the diversity of our university, our community and our partnerships.

The opportunity

A British Art & Design School with a 150-year history, Cardiff School of Art & Design (CSAD) is housed in a state-of-the-art building on the Llandaff Campus and is home to students united by ambition and a true passion for creative enquiry. They are artists, designers, makers and thinkers in the fields of architecture, design, fashion, fine art, and a range of craft disciplines. The school is also home to FabLab, the Perceptual Experience Laboratory, Spin-out companies Fovotech and HUG™, and a number of major research and innovation initiatives that cohere around visual perception and user-centred design, linking disciplines from fine art to computer science.

Principal duties and responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery of BA Textile Design & BA Illustration as well as contributing to cross-school modules at all levels as part of Cardiff School of Art and Design’s unique curriculum.

The post holder will contribute to collaborative interdisciplinary projects in research and innovation (which includes public engagement) and teaching. They will also contribute to a vibrant teaching and research culture by embedding their expertise in the curriculum, engaging with colleagues, and developing research outputs or impact relevant to their research.

Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level.

What we are looking for

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.
 • A sound knowledge of contemporary surface design practices and processes relative to a range of textiles and illustration contexts.
 • A sound understanding of the applications of surface pattern design in commercial contexts.
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning materials.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of teaching or equivalent.
 • Experience of working with others in a supervisory/guiding/supporting/mentoring capacity.
 • A good honours degree.
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment), only relevant if appointed to a permanent position.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Sarah Smith Head of Department, at smsmith@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Darlithydd Darlunio a Thecstilau

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002831

Dyddiad postio: 29/05/2024

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 26/06/2024

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: Gradd 7A / B, £ 44,263 - £ 49,794 y flwyddyn pro rata

Pecyn: Tymor penodol tan 2025 Ionawr

Oriau cytundebol: 14.8

Sail: Rhan Amser

Math/categori swydd: Academaidd

Disgrifiad swydd: Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet a’r brifysgol orau yng Nghymru yn yr Arolwg Hynt Graddedigion.

Os oes gennych hanes o gyraeddiadau sy'n dangos yr ymrwymiad, y gallu a’r brwdfrydedd i gyfrannu at ein cymuned ddysgu fyd-eang trwy addysgu, ysgolheictod, ymchwil ac arloesi rhagorol, ynghyd ag angerdd a rennir am ein gwerthoedd a'n gweledigaeth, edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan, ac i gefnogi, ymgeiswyr a fydd yn helpu i ddatblygu ein statws ymchwil ac a fydd yn gwella amrywiaeth ein prifysgol, ein cymuned a'n partneriaethau.

Y cyfle

Mae Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (YGDC), Ysgol Gelf a Dylunio Brydeinig sydd â hanes o 150 mlynedd, wedi’i lleoli mewn adeilad o’r radd flaenaf ar Gampws Llandaf ac mae’n gartref i fyfyrwyr sydd wedi’u huno gan uchelgais a gwir angerdd at ymholi creadigol. Maen nhw’n artistiaid, yn ddylunwyr, yn wneuthurwyr ac yn feddylwyr ym meysydd pensaernïaeth, dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, ac amrywiaeth o ddisgyblaethau crefft. Mae’r ysgol hefyd yn gartref i FabLab, y Labordy Profiad Canfyddiadol, cwmnïau Deillio Fovotech a HUG™, a sawl menter ymchwil ac arloesi mawr sy’n cyd-fynd â chanfyddiad gweledol a dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gan gysylltu disgyblaethau o gelfyddyd gain i gyfrifiadureg.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflwyno ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at gyflwyno BA Dylunio Tecstilau a BA Darlunio yn ogystal â chyfrannu at fodiwlau traws-ysgol ar bob lefel fel rhan o gwricwlwm unigryw Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at brosiectau rhyngddisgyblaethol cydweithredol mewn ymchwil ac arloesi (sy'n cynnwys ymgysylltu â'r cyhoedd) ac addysgu. Byddant hefyd yn cyfrannu at ddiwylliant addysgu ac ymchwil bywiog trwy wreiddio eu harbenigedd yn y cwricwlwm, ymgysylltu â chydweithwyr, a datblygu allbynnau ymchwil neu effaith sy'n berthnasol i'w hymchwil. 

Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Beth rydym yn chwilio amdano

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd.
 • Gwybodaeth gadarn am arferion a phrosesau dylunio arwynebau cyfoes mewn perthynas ag ystod o gyd-destunau tecstilau a darlunio.
 • Dealltwriaeth gadarn o gymwysiadau dylunio patrymau arwyneb mewn cyd-destunau masnachol.
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu neu gyfwerth.
 • Profiad o weithio gydag eraill mewn rôl oruchwylio/arwain/cefnogi/mentora.
 • Gradd anrhydedd da.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol.

Er mwyn llwyddo, byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel yr amlygir gan eich cymwysterau a'ch profiad.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Sarah Smith Pennaeth yr Adran, ar smsmith@cardiffmet.ac.uk.

Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.

Location: Cardiff
Salary: £44,263 to £49,794 per annum pro rata. Grade 7A/B
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 30th May 2024
Closes: 26th June 2024
Job Ref: 23REQ0002831
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge