Back to search results
Header Image

Social Impact Development Officer

Cardiff Metropolitan University - Research and Innovation Services - Centre for Entrepreneurship

Job Title: Social Impact Development Officer

School/Unit: Research and Innovation Services – Centre for Entrepreneurship

Location: Flexible - Llandaff Campus and working from home

Salary: Grade 4A/B, £25,627- £30,497 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Fixed term for 2 years

We're delighted to have won two prestigious awards this year – the Times Higher Education UK University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The opportunity

The Centre for Entrepreneurship works to inspire, enable and support entrepreneurial activity across Cardiff Metropolitan University. The award-winning team provides a diverse range of materials, events, activities and, workshops which are designed to encourage and guide entrepreneurial students and graduates.

The Social Impact Development Officer will enable students to work towards the achievement of the 17 UN Strategic Development Goals (SDG’s) and the Welsh Government’s ambition to make social enterprise the business model of choice by 2030. They will do this by supporting the existing Enactus Team, raising the profile of Social Enterprise and supporting students to take action to create social value and impact either through individual action, or through existing structures such as societies and clubs.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

What you’ll do – key duties

You will work in partnership with the Students Union to support the Award Winning Cardiff Met Enactus Team, becoming their primary University Advisor.

Working with the Enterprise Champion you will plan and organise events and activities which are aligned with the aims of the role, working independently on simple activities and in collaboration on more complex interventions.

You will engage with students through marketing activity, group shout outs and workshops and through 1 to 1 conversations. Your enthusiasm and commitment to sustainability in it’s broadest concept will inspire students and others to engage with this topic and to take sustainable action for others.

What you’ll bring – essential experience & strengths

You will have a good understanding of sustainable development alongside a knowledge of Social Enterprise and Social Business and will be fully committed to championing these approaches. You will have experience of working with students and of delivering projects with social or environmental impact. Your strong communication skills will be essential to the role, as will a willingness to work in a team environment.

What you’ll have - essential qualifications

A degree in any subject.

Our total reward package

We have a range of great benefits for employees including:

Annual leave of 25 days, rising to 30 days after 1 years’ service, plus 12 bank holiday / concessionary days.

Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions

Flexible and remote working opportunities

Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage

Access to all library facilities

Salary sacrifice schemes including cycle to work

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Steve Aicheler, Entrepreneurship Manager, at saicheler@cardiffmet.ac.uk or for further information about working with us at our University please visit our recruitment website.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds. We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Effaith Gymdeithasol

Ysgol / Uned: Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi — Canolfan Entrepreneuriaeth  

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd - gyda hyblygrwydd i weithio o gartref

Cyflog: 4A/B, £25,627 - £30,497 y flwyddyn

Oriau:37 awr yr wythnos

Daliadaeth: Cyfnod penodol o 2 flynedd o ddyddiad y

Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi ennill dwy wobr fawreddog eleni -  Prifysgol y Flwyddyn 2021 gan y Times Higher Education a'r Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide. 

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae'r Ganolfan Entrepreneuriaeth yn gweithio i ysbrydoli, galluogi a chefnogi gweithgarwch entrepreneuraidd ar draws Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae'r tîm sydd wedi ennill gwobrau yn darparu ystod amrywiol o ddeunyddiau, digwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai sydd wedi'u cynllunio i annog ac arwain myfyrwyr a graddedigion entrepreneuraidd.

Bydd y Swyddog Datblygu Effaith Gymdeithasol yn galluogi myfyrwyr i weithio tuag at gyflawni 17 Nod Datblygu Strategol (SDG) y Cenhedloedd Unedig ac uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud menter gymdeithasol yn fodel busnes o ddewis erbyn 2030. Gwna hyn drwy gefnogi'r Tîm Enactus presennol, codi proffil Mentrau Cymdeithasol a chefnogi myfyrwyr i weithredu i greu gwerth ac effaith gymdeithasol naill ai drwy weithredu unigol, neu drwy strwythurau presennol megis cymdeithasau a chlybiau.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr i gefnogi Tîm Enactus Arobryn Met Caerdydd, gan ddod yn brif Gynghorydd Prifysgol iddynt.

Gan weithio gyda'r Hyrwyddwr Menter, byddwch yn cynllunio a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau sy'n cyd-fynd ag amcanion y rôl, gan weithio'n annibynnol ar weithgareddau syml ac mewn cydweithrediad ar ymyriadau mwy cymhleth.

Byddwch yn ymgysylltu â myfyrwyr drwy weithgarwch marchnata, cysylltu â grwpiau a gweithdai a thrwy sgyrsiau 1 i 1. Bydd eich brwdfrydedd a'ch ymrwymiad i gynaliadwyedd yn ei ystyr ehangaf yn ysbrydoli myfyrwyr ac eraill i ymgysylltu â'r pwnc hwn ac i weithredu’n gynaliadwy dros eraill.

Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

Bydd gennych ddealltwriaeth dda o ddatblygu cynaliadwy ochr yn ochr â gwybodaeth am Fentrau Cymdeithasol a Busnesau Cymdeithasol a byddwch wedi ymrwymo’n llwyr i hyrwyddo'r dulliau hyn. Bydd gennych brofiad o weithio gyda myfyrwyr ac o gyflawni prosiectau sydd ag effaith gymdeithasol neu amgylcheddol. Bydd eich sgiliau cyfathrebu cryf yn hanfodol i'r rôl, yn ogystal â pharodrwydd i weithio mewn amgylchedd tîm.

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

Gradd mewn unrhyw bwnc.

Ein pecyn gwobrwyo cyfan

Mae gennym amrywiaeth o fanteision mawr i weithwyr gan gynnwys:

Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, gan godi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, yn ogystal â 12 gŵyl banc / diwrnod consesiynol

Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael

Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi â chymhorthdal/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon

Mynediad i holl gyfleusterau’r llyfrgell

Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Steve Aicheler, Rheolwr Entrepreneuriaeth, yn y saicheler@cardiffmet.ac.uk neu i gael rhagor o wybodaeth am weithio yn y Brifysgol ewch i'n gwefan recriwtio.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person  

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £25,627 to £30,497 p.a.
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 12th January 2022
Closes: 31st January 2022
Job Ref: 22REQ0001892
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge