Back to search results

Clerk to the Corporation

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £52,105 per annum - pro rata to £35,205
Hours: Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 27th March 2023
Closes: 16th April 2023
Job Ref: MAR20230126

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The role holder will be responsible for the servicing of the College’s Board of Governors and its Standing Committees ensuring that the Business of the Corporation is conducted smoothly and efficiently.  You will provide independent advice to the Chair and Governors on matters related to governance, ensuring that the Corporation operates within its powers as set out in the statutory governance framework.

 • Part Time – 25 hours per week
 • Permanent
 • £52,105 per annum – pro rata to £35,205
 • An additional £8,449 is payable for the Data Protection Officer duties – 6 hours per week

Key Responsibilities:

 • Ensure that the business of the Corporation is conducted smoothly and efficiently; that the Corporation operates within its powers; and that the Corporation follows agreed and proper procedures in accordance with legal, statutory and public responsibilities and standards.
 • Provide sound well-researched, impartial advice and guidance to the Corporation and its Committees on corporate governance matters including:
  • Guidance on statutory, constitutional and procedural matters;
  • Independent professional advice, including legal advice from outside agencies on governance issues when appropriate;
  • External or internal factors that affect governance practice, such as changes to legislation and developments in effective governance.
 • Ensure that the conduct of the business of the Corporation, and of individual members, accords with the highest standards expected of those in public office, and in particular maintain and update the register of interests of members and senior managers; ensuring it is available for review by interested parties.

About you:

 • Educated to a degree level or holding a professional qualification
 • Experience of Corporate Governance or Senior FE Management
 • Thorough understanding of Corporate governance within the FE sector
 • Understanding of the legal framework within which college governing bodies function
 • Knowledge and experience in Committee management

Benefits for you:

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Buddion:
37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government/Teachers Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Lawrlwytho ClerktotheCorporation-JDPS...

 

Clerc y Gorfforaeth

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am wasanaethu Bwrdd Llywodraethwyr y Coleg a’i Bwyllgorau Sefydlog, gan sicrhau bod Busnes y Gorfforaeth yn cael ei gyflawni mewn modd effeithlon a di-dor. Byddwch yn cynnig cyngor annibynnol i Gadeirydd y Llywodraethwyr ar faterion sy’n ymwneud â llywodraethu, er mwyn sicrhau bod y Gorfforaeth yn gweithredu o fewn y pwerau a nodir yn y fframwaith llywodraethu statudol.

 • Rhan-amser - 25 awr yr wythnos
 • Parhaol
 • £52,105 y flwyddyn - pro rata i £35,205
 • Mae £8,449 yn daladwy ar gyfer dyletswyddau’r Swyddog Diogelu Data (6 awr ychwanegol yr wythnos)

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Sicrhau bod y busnes y Gorfforaeth yn cael ei gyflawni mewn modd effeithlon a didor; sicrhau bod y gorfforaeth yn gweithredu o fewn y pwerau a nodir yn y fframwaith llywodraethu statudol; gwneud yn siwr bod y Gorfforaeth yn cydymffurfio â gweithdrefnau cytûn yn unol â chyfrifoldebau a safonau cyfreithiol, statudol a chyhoeddus.
 • Darparu cyngor ac arweiniad da, cadarn a diduedd i’r Gorfforaeth a’i Bwyllgorau ar faterion llywodraethu corfforaethol, gan gynnwys:
  • Canllawiau ar faterion statudol, cyfansoddiadol a gweithdrefnol;
  • Cyngor proffesiynol annibynnol, gan gynnwys cyngor cyfreithiol gan asiantaethau allanol ar faterion llywodraethu;
  • Ffacotrau allanol neu fewnol a allai effeithio ar arferion llywodraethu, megis newidiadau i ddeddfwriaethau a datblygiadau llywodraethu.
 • Sicrhau bod busnes y Gorfforaeth ac unigolion yn cydymffurfio â’r safonau uchaf a ddisgwylir gan ddeiliaid swyddi cyhoeddus, gan gynnal a diweddaru cofrestr buddiannau aelodau ac uwch reolwyr; sicrhau ei fod ar gael i’w adolygu gan bobl sy’n dymuno gwneud hynny.

Amdanoch chi:

 • Bydd gennych radd neu gymhwyster proffesiynol, yn ogystal â:
 • Phrofiad o Lywodraethu Corfforaethol neu Reoli AB Uwch
 • Dealltwriaeth drylwyr o lywodraethu Corfforaethol o fewn y sector AB.
 • Dealltwriaeth o’r fframwaith cyfreithiol y mae cyrff llywodraethu colegau yn eu defnyddio
 • Gwybodaeth a phrofiad o reoli Pwyllgorau.

 Buddion:

 • 37 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim 
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Buddion:
37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: Lawrlwytho ClerktotheCorporation-JDPS...

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge